Garantija

Mažai tikėtina, kad teks pasinaudoti produkto garantija, tačiau to prireikus kreipkitės į vietinį pardavimų atstovą, įgaliotąjį priežiūros tinklo partnerį arba tiesiogiai į UAB Deeper el. paštu support@deeper.eu. Siekiant išvengti galimų nepatogumų, prieš kreipiantis rekomenduojame atidžiai perskaityti garantijos sąlygas.

Jūsų garantija

Ši garantija taikoma jūsų UAB Deeper produktui, jei ji nurodyta produkto lankstinuke ir produktas buvo įsigytas valstybėje, kurioje garantija galioja. UAB Deeper užtikrina, kad produktas parduodamas be medžiagų ir gamybos defektų bei jam taikoma ne mažesnė nei vienerių metų garantija nuo pardavimo datos. UAB Deeper teikiamos garantijos sąlygos pateiktos čia arba produkto lankstinuke tų šalių, kuriose teikiamos garantijos paslaugos. Jei garantijos galiojimo laikotarpiu (metus nuo įsigijimo datos) išaiškės medžiagų arba gamybos defektų, UAB Deeper arba priežiūros tinklo partneris garantijos galiojimo teritorijoje pakeis produktą arba sugedusias dalis be papildomo mokesčio už darbą ar komponentus (UAB Deeper nuožiūra), atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas bei apribojimus. UAB Deeper, priežiūros tinklo partneris arba prekybos atstovas gali pakeisti sugedusius produktus arba dalis naujomis / atnaujintomis dalimis arba produktu. Visi pakeisti produktai ir dalys tampa UAB Deeper nuosavybe.

Sąlygos

 1. Garantijos paslaugos bus teikiamos tik su sugedusiu produktu pateikus originalią sąskaitą arba pirkimo čekį (kuriame būtų nurodyta pirkimo data, modelio pavadinimas ir prekybos atstovo pavadinimas) ir, jei nėra pasibaigęs garantijos galiojimo laikotarpis. UAB Deeper, prekybos atstovai arba įgaliotieji priežiūros tinklo partneriai gali atsisakyti teikti nemokamas garantines paslaugas, jei įsigijimo dokumentai nepateikiami, trūksta jų dalies arba jie neįskaitomi. Ši garantija negalioja, jei produkto modelio pavadinimas arba serijos numeris yra pakeisti, ištrinti, pašalinti arba neįskaitomi.
 2. Ši garantija neapima transportavimo išlaidų ir rizikos, susijusios su produkto transportavimu UAB Deeper, prekybos atstovui arba įgaliotajam priežiūros partneriui.
 3. Ši garantija netaikoma:
 4. a) periodinei techninei priežiūrai ir remontui arba natūraliai nusidėvėjusių dalių keitimui;
 5. b) eksploatacinėms medžiagoms (komponentams, kuriuos per visą naudojimo laikotarpį periodiškai reikia keisti, pavyzdžiui, baterijas);
 6. c) sugadinimams arba defektams, kurie atsiranda dėl produkto naudojimo, veikimo arba priežiūros nesilaikant šiame vadove aprašytų gairių asmeniniam naudojimui;
 7. d) sugadinimams arba produkto pakeitimams, kurie padaromi dėl netinkamo naudojimo, įskaitant:
 • nepriežiūrą;
 • nelaimingus atsitikimus, per didelį karštį, gaisrą, chemikalus, dulkes, kitas medžiagas, vibracijas, elektros viršįtampius, per didelį arba netinkamą maitinimą ar įvesties įtampą, radiaciją, elektrostatines iškrovas, įskaitant žaibavimą, kitas išorines jėgas bei poveikius;
 • priežiūros darbus, kai pažeidžiama produkto konstrukcija, padaroma kosmetinių ar paviršiaus pažeidimų arba pakeitimų;
 • netinkamą produkto naudojimą arba naudojimą ne Deeper naudotojo vadove aprašytais būdais;
 • Deeper naudotojo vadovo instrukcijų nesilaikymą;
 • Deeper saugaus naudojimo ir reglamentų instrukcijų nesilaikymą;
 • produkto naudojimą nesilaikant techninių ar saugos įstatymų arba standartų, taikomų naudojimo šalyje;
 • produkto naudojimą su priedais, išorine įranga arba kitais produktais, kurių tipo, būklės ar standartinio naudojimo UAB Deeper nėra patvirtinusi;
 • remontą arba bandymą remontuoti, kai darbus atlieka ne UAB Deeper ar priežiūros tinklo partneriai;
 • modifikavimą arba pakeitimą be išankstinio raštiško UAB Deeper leidimo, įskaitant:
 1. a) produkto pakeitimą, kai viršijamos specifikacijos ar pakeičiamos funkcijos, kurios yra nurodytos instrukcijų vadove;
 2. b) produkto modifikaciją, kad jis atitiktų nacionalinius arba vietinius techninius bei saugos standartus kitose šalyse nei tose, kurioms produktas buvo suprojektuotas ir pagamintas.
 • Produkto bateriją, jei pagal įrangos duomenis įkrovimo ciklų skaičius viršijo 300. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju bateriją galite pasikeisti patys įsigydami ją nebūtinai iš UAB Deeper garantijos paslaugas teikiančių partnerių.
 1. Ši garantija taikoma tik produkto techninės įrangos komponentams. Garantija netaikoma programinei įrangai (UAB Deeper ar trečiųjų šalių), kuriai taikoma arba numanomai taikoma galutinio naudotojo licencijos sutartis arba atskira garantija / sąlygos ar išimtys.
 2. UAB Deeper negarantuoja, kad Deeper produkto veikimas bus be klaidų ar trukdžių. Nedideli sutrikimai galimi dėl priežasčių, aprašytų šio vadovo gedimų taisymo skyriuje arba dėl kitų nenumatytų aplinkybių, kurių kontroliuoti negalime, pavyzdžiui, dėl su produktu naudojamų mobiliojo arba planšetinio įrenginio programinės įrangos konfigūracijos arba kitų pakeitimų.
 3. Kai atliekama produkto diagnostika, jums gali būti taikomas mokestis, jei:
 4. a) UAB Deeper, įgaliotasis prekybos arba priežiūros atstovas atlikęs produkto diagnostiką patvirtina, kad jums remonto garantija defektams ištaisyti netaikoma (dėl bet kokios priežasties);
 5. b) patvirtinama, kad produktas veikia be priekaištų ir nepavyko diagnozuoti jokių techninės įrangos gedimų.

Kaip kreiptis dėl garantinės pagalbos?

Prieš kreipiantis dėl garantinio remonto rekomenduojame susisiekti su mumis el. paštu support@deeper.eu – mūsų klientų aptarnavimo skyriaus ekspertai suteiks konsultacijas techniniais klausimais. Galiojantys garantinio remonto prašymai paprastai apdorojami produkto įsigijimo vietoje per pirmąsias trisdešimt (30) dienų nuo produkto įsigijimo, tačiau šis laikotarpis gali būti kitoks priklausomai nuo produkto įsigijimo vietos – platesnės informacijos teiraukitės UAB Deeper arba prekybos atstovo. Dėl garantinių ieškinių, kurie negali būti išspręsti produkto įsigijimo vietoje, ir kitų su produktu susijusių klausimų reikia kreiptis tiesiogiai į UAB Deeper. UAB Deeper adresą arba klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinę informaciją galite rasti produkto dokumentacijoje arba deepersonar.com.

Išimtys ir apribojimai

Neskaitant pirmiau nurodytų sąlygų UAB Deeper neteikia jokios garantijos (aiškiai išreikštos, numanomos, nustatytos įstatymais ar kt.) produktui skirtos bei kitos programinės įrangos kokybei, našumui, tikslumui, patikimumui, tinkamumui tam tikriems tikslams ar bet kokiam naudojimui. Jei galimybė nesuteikti garantijos draudžiama arba ribojama taikomais įstatymais, UAB Deeper neteikia arba riboja garantiją maksimaliu įstatymais leidžiamu mastu. Bet kokia garantija, kuri bus privalomai taikoma, bus apribota (pagal taikomus įstatymus) iki šios garantijos galiojimo pabaigos.

Vienintelis UAB Deeper įsipareigojimas pagal šią garantiją yra remontuoti arba pakeisti produktus pagal šios garantijos sąlygas:

 1. a) kai produktas arba susiję elementai veikia netinkamai arba visiškai neveikia dėl defektų, UAB Deeper ar įgaliotajam priežiūros partneriui juos remontuojant, ir taip prarandama galimybė tinkamai naudotis produktu, naudotojas praranda laiką arba sutrikdoma verslo veikla;
 2. b) produkto arba susijusių elementų teikiami duomenys netikslūs;
 3. c) kitos galimos priežastys.

Tai taikoma žalai ir sugadinimams visais teisiniais atvejais, įskaitant aplaidumą ir kitus pažeidimus, sutarties nesilaikymą, aiškiai išreikštą arba numanomą garantiją bei griežtą atsakomybę (net jei UAB Deeper arba įgaliotasis priežiūros partneris žinojo apie tokių sugadinimų galimybę).

Jei taikomi įstatymai draudžia arba riboja tokias atsakomybių išimtis, UAB Deeper neprisiima arba riboja atsakomybę iki maksimaliai įstatymais leidžiamo masto.

UAB Deeper atsakomybė pagal šią garantiją nė vienu atveju neviršys už šį produktą sumokėtos sumos, tačiau, jei įstatymais privaloma aukštesnė atsakomybės riba, taikoma tokia aukštesnė riba.

Jūsų teisės

Naudotojai turi su parduodamais produktais susijusias teises, kurios garantuojamos nacionaliniais įstatymais. Ši garantija nedaro įtakos teisėms pagal įstatymus, kurias galite turėti bei kurios negali būti panaikinamos arba ribojamos, o taip pat asmenų, iš kurių įsigijote produktą, teisėms. Savo turimas teises galite ginti savo nuožiūra.

Kitos garantijos

UAB Deeper prekybos atstovai, agentai ar jų darbuotojai nėra įgalioti keisti, praplėsti arba papildyti šios garantijos.

Transportavimas

Produkto ličio jonų akumuliatoriams taikomi pavojingų prekių pervežimo teisiniai reikalavimai. Naudotojas gali pervežti produktą keliais be jokių apribojimų, tačiau kai produktą perveža trečioji šalis (pavyzdžiui, jis gabenamas orlaiviu), turi būti laikomasi specialių pakavimo bei žymėjimo reikalavimų. Dėl produkto paruošimo transportavimui būtina pasikonsultuoti su pavojingų medžiagų pervežimo ekspertais.

Deeper CHIRP+ garantija

Ribotoji 5 metų garantija galioja nepertraukiamam ir tinkamam Deeper CHIRP+ sonaro veikimui iki 5 metų nuo pirmosios aktyvacijos datos.*

Visą informaciją ir garantijos sąlygas rasite paspaudę čia arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu support@deeper.eu.

Ribotoji 5 metų garantija taikoma visiems Deeper CHIRP+ sonarams nepriklausomai nuo jų įsigijimo datos.

*Ši garantija netaikoma gamykliškai atnaujintiems CHIRP+ sonarams ir kitiems Deeper produktams.

Deeper PRO / PRO+ Ekstra 3 metų garantija

Ekstra ribotąją garantiją galima įsigyti kaip garantijos, taikomos Deeper Smart Sonar PRO ir Deeper Smart Sonar PRO+ (PRO arba PRO+) produktams, pratęsimą.

Ekstra garantiją galima įsigyti tik tuo atveju, jei dar galioja standartinė Deeper Smart Sonar PRO ir Deeper Smart Sonar PRO+ produkto garantija.

Ekstra garantija galioja 3 metus, kurie pradedami skaičiuoti pasibaigus standartinei produkto garantijai.

Ekstra garantija apima PRO arba PRO+ produkto medžiagų ir gamybos defektus bei galioja nuo standartinės garantijos galiojimo pabaigos.

Ekstra garantijos sąlygos yra tokios pačios kaip ir standartinės garantijos sąlygos, išskyrus galiojimo laikotarpio sąlygą. Extra garantijai taikomos išimtys yra nurodytos šiose garantijos sąlygose.