DEEPER - PRIVATUMO POLITIKA

PIRMIAUSIA NORĖTUME PRISISTATYTI 

Esame Deeper, UAB (toliau –Deeper,mes), juridinio asmens kodas 302749154, adresas Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva, ir mums tikrai rūpi jūsų privatumas. Pateikiame jums šią privatumo politiką, kurioje paaiškinama, kaip tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis, kokias jūsų teises užtikriname, ir suteikiame kitos informacijos apie tai, kaip tvarkome informacijąapie jus. 

Deeper tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr.2016/679 (ES) (toliau –BDAR) nuostatomis ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais bei institucijų nurodymais. 

Ši politika taikoma visiems asmenims, kurie naudojasi:

http://deepersonar.com,

https://maps.fishdeeper.com,

https://www.fishdeeper.com (kartu –Svetainė), lankosi mūsų el. parduotuvėje, naudojasi mūsų produktais, Deeper kuriamomis mobiliosiomis programėlėmis (kartu –Programėlė), lankosi mūsų paskyrose Facebook, LinkedIn, Youtube ir Instagram socialiniuose tinkluose (toliau –Socialinės paskyros), peržiūri mūsų teikiamą informaciją, užsisako ir naudojasi mūsų teikiamomis paslaugomis, susisiekia su mumis telefonu, elektroniniu paštu, pokalbių kanalais, kitomis elektroninėmis priemonėmis, išreiškiasusidomėjimą mūsų pasiūlymais ir naujienomis arba kreipiasi kitais klausimais. Suteikdami jums Svetainę, Programėlę, paslaugas ir Socialines paskyras, veikiame kaip jūsų asmens duomenų valdytojas. 

Jei užsisakote mūsų produktus ir paslaugas, naudojatės mūsų Programėle, Svetaine ar Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienlaiškį, mes manome, kad perskaitėte ir sutinkate su privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytų asmens duomenų naudojimo tikslais, metodais ir tvarka. Jei nesutinkate su privatumo politika, negalite su mumis bendrauti. 

Deeper taip pat periodiškai organizuoja įvairias apklausas, žaidimus, konkursus, akcijas ir kitas kampanijas. Norime atkreipti dėmesį, kad joms taikomos atskiros platformų, kuriose jos organizuojamos, privatumo politikos, todėl prašome susipažinti su jomis prieš dalyvaujant tokiose apklausose, žaidimuose, konkursuose ar akcijose. Deeper taip pat pateiks atskiras tokių apklausų, žaidimų, konkursų, akcijų taisykles ir privatumo pranešimus. 

 

KAS YRA ASMENS DUOMENYS? 

Asmens duomenys  – tai bet kokia informacija ar informacijos rinkinys, pagal kurį galime jus tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt. 

Sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 14 metų vaikų. Jei sužinosite, kad jūsų vaikas mums pateikė asmeninę informaciją be jūsų sutikimo, susisiekite su mumis adresu support@deeper.eu

Tam tikrų tipų jautriems asmens duomenims taikoma papildoma apsauga pagal BDAR. Pagal BDAR 9 straipsnį jie yra išvardyti kaip „specialių kategorijų“ asmens duomenys (pvz., asmens duomenys, atskleidžiantys rasę, etninę kilmę, politines pažiūras, seksualinę orientaciją ir kt.). Atkreipkite dėmesį, kad mes sąmoningai nerinksime ir netvarkysime jokių jūsų „specialių kategorijų“ asmens duomenų. Jei tokie duomenys mums būtų netyčia perduoti, mes nedelsdami juos ištrinsime, jums apie tai nepranešę. 

 

KADA, KAIP IR KODĖL DEEPER JUOS TVARKO? 

Privalome turėti teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis. Neturėdami jo, netvarkysime jūsų asmens duomenų, nes gerbiame teisės viršenybę ir jūsų privatumą. Asmens duomenis tvarkome siekdami siūlyti ir teikti savo paslaugas, vykdyti sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami savo ar trečiųjų šalių teisėto intereso, laikydamiesi teisinių reglamentų ar įsipareigojimų. Be to, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis gavę Jūsų sutikimą tokiam tvarkymui. 

 

TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS: 

 • kai jūspateikiate mums asmens duomenis, pavyzdžiui, registruojatės Svetainėje, Programėlėje, užsisakote mūsų paslaugas, produktus, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.; 
 • kai jūs naudojatės Programėle ir Svetaine, Socialinėmis paskyromis, automatiškai renkame jūsų asmens duomenis, tokius kaip naudojimosi paslaugomis istorija,jūsų IP adresas,jūsų apsilankymų Svetainėje istorija,jūsų pasirinkimai, atviros URL nuorodos ir kt.; 
 • kai gauname asmens duomenis iš kitų šalių, pavyzdžiui, kai gauname informaciją iš viešųjų registrų, valstybės ar vietos valdžios institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.; 
 • kai Jūsų asmens duomenis, gavęJūsų sutikimą, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant įmones, kurios naudojasi mūsų paslaugomis arba teikia paslaugas mums, pavyzdžiui, kai tokios įmonės nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan. 

Asmuo, kuris teikia mums asmens duomenis, ir teikdamas savo asmens duomenis bei kitų asmenų (pvz., darbuotojų, atstovų) asmens duomenis, atsako už tokių asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už kito asmens sutikimą. Deeper gali paprašyti jūsų patvirtinti, kad turite teisę pateikti mums asmens duomenis (pavyzdžiui, užpildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi dėl jo asmens duomenų gavimo), nustatysime tokių duomenų teikėją. 

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS? 

Deeper renka ir tvarko tik tokius asmens duomenis, kurių reikia tvarkymo tikslams pasiekti. 

Tvarkydami jūsų asmens duomenis: 

 • mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų; 
 • jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; 
 • mes renkame jūsų asmens duomenis nurodytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkome jų suminėtais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus kiek tai leidžia teisės normos; 
 • mes imamės visų pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdyti arba sunaikinti; 
 • laikome asmens duomenis tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriais asmens duomenys tvarkomi; 
 • mes neteikiame asmens duomenų trečiosioms šalims ir jų neatskleidžiame, išskyrus tai, kas nurodyta šioje privatumo politikoje arba taikomose teisės normose; 
 • užtikriname, kadjūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS DEEPER TVARKYS IR KIEK LAIKO? 

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Registracija Programėlėje ir Svetainėje, registruoto vartotojo paskyros naudojimas, vartotojo identifikavimas, Deeper produktų naudojimas, elektroninėje parduotuvėje parduodamų paslaugų ir prekių teikimas. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

Vardas, pavardė (jei reikia), vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, atsiskaitymo už įsigytas prekes duomenys, pirkimo istorija, duomenys, susiję su užsakytais ir (arba) įsigytais produktais (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos), pristatymo informacija, IP adresas, slapukai. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:  

Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros.  

Finansiniai duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po paskutinio pirkimo. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Dalyvavimas apklausose ir konkursuose, rengiamuose per Svetainę ir (arba) Programėlę. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, šalis, miestas, informacija apie žvejybos pomėgius, atsiliepimai apie įsigytus produktus, asmens duomenys, susiję su anksčiau laimėtais prizais. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

Apklausos ar konkurso metu ir 5 metus po registracijos į jį arba iki sutikimo atšaukimo (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Duomenų subjekto sutikimas su tokiu duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Paslaugų kokybės valdymas ir su paslaugomis susijusi komunikacija. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

Vardas, pavardė (jei reikia), vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, telefono numeris, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, su paslaugomis ir paskyra susiję pasirinkimai ir turinys, informacija, reikalinga paslaugų kokybės problemoms spręsti, prašymo turinys ir atsakymas į prašymą. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po klausimo administravimo pabaigos arba paskutinio kontakto. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų subjekto sutikimas su tokiu duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Profiliavimas siekiant užtikrinti geresnę patirtį naudojantis paslaugomis ir produktais. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

El. paštas, socialinių profilių duomenys, šalies, vietos duomenys, duomenys apie jūsų naudojamus produktus ir paslaugas, duomenys, surinkti naudojant mūsų produktus ir paslaugas, kiti duomenys. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

5 (penkeri) metai nuo paskutinio naudojimosi paslaugomis ir produktais datos, nebent mums duotas sutikimas būtų atšauktas prieš šį terminą. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų subjekto sutikimas su tokiu duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Tiesioginės rinkodaros kampanijų vykdymas. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

El. paštas, socialinių profilių duomenys, duomenys, surinkti siunčiant jums naujienas. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

5 (penkeri) metai, nebent mums duotas sutikimas būtų atšauktas prieš šį terminą. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų subjekto sutikimas su tokiu duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Saugaus ir veiksmingo mūsų Svetainės ir Programėlės naudojimo užtikrinimas. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

Kompiuterio/mobiliojo įrenginio tipas, unikalus mobiliojo įrenginio ID, IP adresas, vartotojo mobiliojo įrenginio operacinė sistema ir versija, vartotojo naudojamos mobiliosios naršyklės, pageidaujama kalba ir vartotojo nuorodos vartotojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle, informacija apie vartotojo vietą. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

Paskyros naudojimo laikotarpis ir 5 metai po paskutinio prisijungimo prie paskyros. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

7. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Finansinių operacijų vykdymas, apskaita. 

Tvarkomi asmens duomenys: 

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, pareigos, darbo vieta, adresas, santykiai su atstovaujamu juridiniu asmeniu, sąskaitos numeris, kredito įstaiga, mokėjimo informacija, skolų informacija, įmokas renkančios įmonės perduoti duomenys ir mokėjimų patvirtinimai. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis: 

Pagal norminius teisės aktus, taip pat pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100. 

Kai duomenys nepatenka į pirmiau paminėtą saugojimo sritį – sutarties/šalių bendradarbiavimo galiojimo laikotarpis ir 10 metų po sutarties/santykių pabaigos (paskutinio kontakto). 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

Duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).  

Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).  

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

8. Asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

Elektroninių informacijos kanalų (Programėlės, Svetainės, Socialinių paskyrų) naudojimo valdymas ir analizė, siekiant atnaujinti, modifikuoti, tobulinti, pritaikyti, personalizuoti ar kitaip koreguoti Programėlę ir Svetainę, užtikrinti funkcionalumą ir saugumą, kokybės gerinimą. 

Tvarkomi asmens duomenys:  

IP adresas, slapukų ir kitų panašių technologijų renkami duomenys, įrenginio ID, mobiliojo įrenginio tipas, įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), informacija apie atidaromą Programėlę ar Svetainę, prisijungimo data ir laikas, informacija apie regioną, kuriame atidaroma Programėlė ar Svetainė, naudojimo duomenys, diagnostikos duomenys. 

Duomenys, surinkti integruojant socialines paskyras. 

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:  

Svetainės ir Programėlės duomenys saugomi taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. 

Svetainės ir Programėlės duomenys, kurie nėra įtraukti į slapuko informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšauktų savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. 

Informacija Socialinėse paskyrose saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:  

Duomenų subjekto sutikimas su tokiu duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Deeper garantuoja, kad visi saugomi duomenys, pasibaigus saugojimo terminams, bus ištrinti arba anonimizuoti, kad asmuo nebebūtų pagal juos identifikuojamas. Deeper gali saugoti Jūsų duomenis ilgesnį laiką (jei to reikia siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, kilus teisminiam ginčui arba jeigu mus tai darytiįpareigojateisės aktai). 

Deeper taip pat gali anonimizuoti jūsų anksčiau pateiktus duomenis, kad duomenų nebebūtų galima susieti su jumis, ir toliau naudoti juos rinkos tyrimams, gerinant vartotojo patirtį ir patogumą naudojant Deeper produktus ir paslaugas, kuriant gyliųžemėlapius, batimetriniusžemėlapius ir analizuojant vandens telkinius bei kitoms paskirtims, įskaitant komercines, kaip nusprendžia Deeper. Anonimizuoti duomenys taip pat gali būti naudojami verslo analizei atlikti ir mes pasiliekame teisę tokiais duomenimis dalytis su partneriais, kurie padeda mums siekti tokiųtikslų. 

Tam tikrais atvejais Deeper gali siųsti jums pranešimus ir (arba) priminimus, susijusius su paslaugų užsakymu ar teikimu, pavyzdžiui, teikiant paslaugas, Programėlės atnaujinimus. Tokie pranešimai būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais. 

 

JŪSŲ GEOGRAFINĖS VIETOS DUOMENYS IR SOCIALINIAI TINKLALAPIAI 

Su jūsų sutikimu galime rinkti jūsų geografinės vietos duomenis Programėlėje arba Svetainėje. Šie duomenys padeda mums teikti geresnes, labiau pritaikytas paslaugas. Savo sutikimą dalytis geografinės padėties duomenimis galite bet kada atšaukti pakeisdami Programėlės ar mobiliojo įrenginio nustatymus. Jei neduosite sutikimo, vis tiek galėsite naudotis Programėle ir paslaugomis, atsižvelgiant į tam tikrus funkcijų apribojimus. Pirmiau pateiktus duomenis naudosime analizuodami jūsų įsitraukimą į Programėlę, priskirdami jus konkrečiam profiliui ir analizuodami panašių profilių elgseną. 

Kai prisijungsite prie savo paskyros naudodami savo socialinės žiniasklaidos paskyrą, mes gausime (nebent pakeisite savo nustatymus savo socialinių tinklų paskyroje), jūsų viešojo profilio informaciją (pvz., jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, profilio nuotrauką ir kt.). 

 

KĄ NORIME JUMS PASAKYTI APIE TIESIOGINĘ RINKODARĄ IR PROFILIAVIMĄ? 

Deeper taip pat vykdo tiesioginę rinkodarą ir profiliavimą (žinoma, su jūsų sutikimu). Daugiau informacijos rasite Tiesioginės rinkodaros pranešime ir Pranešime apie profiliavimą, kurie pateikiami Svetainėje ir Programėlėje. 

 

ŽINOMA, MUMS RŪPI JŪSŲ TEISĖS! 

Atminkite, kad jūs VISADA turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepaveikdami sutikimu pagrįsto tvarkymo teisėtumo iki jo atšaukimo (kai toks tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu). 

Jūs turite: 

 • teisę būti informuotam; 
 • teisę susipažinti su informacija, susijusia su Jūsų asmens duomenimis; 
 • teisę  nebūti paveiktam sprendimo, pagrįsto tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą; 
 • teisę ištaisyti savo asmens duomenis, teisębūti pamirštam; 
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys; 
 • teisę į duomenų perkeliamumą. 

P. S. teisės aktuose yra numatyti tam tikri apribojimai ir prielaidos. Jei taip būtų, pateiksime motyvuotą pareiškimą dėl šios situacijos. 

Jeigu mūsų atsakymas jūsų netenkina, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijaiar kitai kompetentingai priežiūros institucijai. Kiekvieną situaciją siekiame išspręsti taikiai, todėl maloniai prašome pirmiausia susisiekti su mumis! 

Jeigu Jūsų prašymu ištrinsime Jūsų asmens duomenis, išsaugosime tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, spręsti ginčus, nustatyti sutrikimus ar laikytis visų sutarčių, kurias esate su mumis sudarę. 

 

KAIP PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS? 

Susisiekite su mumis el. pašto adresu support@deeper.eu

Deeper atliks jūsų teises įgyvendinančius veiksmus kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jūsų kreipimosi. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams, atsižvelgiant į paraiškų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju apie tokį pratęsimą informuosime per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo. 

Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. paštu support@deeper.eu

 

AR DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS SU KITAIS? 

Deeper perduos jūsų asmens duomenis tik taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. 

Deeper gali perduoti jūsų asmens duomenis tik: 

 • mūsų partneriams (pavyzdžiui, profesionaliems paslaugų teikėjams, buhalteriams, teisės konsultantams, audito įmonėms ir kt.), paslaugų teikėjams (IT, debesijos ar prieglobos, kibernetinio saugumo, telekomunikacijų, mokėjimų, draudimo ir kt.). Be to, Jūsų duomenis galime perduoti savo rinkodaros partneriams, apklausų platformų operatoriams, socialinių tinklų platformų operatoriams. Mes kontroliuosime ir visada būsime atsakingi už jūsų asmens duomenų naudojimą. Jums pareikalavus, pateiksime mūsų paslaugų teikėjų ir partnerių sąrašą(turite atsiųsti rašytinį prašymąšioje Privatumo politikoje nurodytuel. pašto adresu); 
 • valstybės ar savivaldybiųįstaigomsir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šiems subjektams teikiame privalomą informaciją, kurios reikalauja teisės aktai arba nurodo patys subjektai; 
 • kitoms trečiosioms šalims, tokioms kaip mokėjimo įstaigos, kiti duomenų tvarkytojai ir kt.; 
 • esant poreikiui įmonėms, kurios ketina pirkti ar pirktų mūsų verslą arba su mumis vykdytų bendrą veiklą ar bendradarbiautų kitu būdu, taip pat mūsų įsteigtoms įmonėms. 

Paprastai asmens duomenis tvarkome Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tačiau kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už EEE ribų. Jūsų asmens duomenys už EEE ribų bus perduodami tik tokiomis sąlygomis: 

 • duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, kurie užtikrina mūsų paslaugų teikimą Jums; 
 • su tokiais partneriais pasirašytos tipinės sutarčių sąlygos (patvirtintos Europos Komisijos), kurios užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą; 
 • Europos Komisija priėmė sprendimą dėl šalies, kurioje yra įsteigtas mūsų partneris, tinkamumo, t. y., užtikrinamas tinkamas saugumo lygis; arba 
 • jūs davėte sutikimą, kadjūsų asmens duomenys būtų perduoti už EEE ribų. 

 

DEEPER ŽINO, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS YRA PRIORITETAS 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimo. Mes įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume renkamą informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į riziką, kylančią tvarkant konkrečius asmens duomenis. 

Nors padarysime viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti visiško asmens duomenų, kuriais dalijamasi arba kurie perduodami Svetainėje ar Programėlėje, saugumo. Tačiau gavę jūsų informaciją, siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai, taikysime griežtas procedūras ir saugos priemones. 

Mūsų darbuotojai ir su mumis bendradarbiaujantys partneriai raštuįsipareigojo neatskleisti ir neplatinti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. 

 

PAKALBĖKIME APIE SLAPUKUS 

Slapukai yra maži failai, kurie išsaugomi lankytojo įrenginio naršyklėje, kai naršote interneto svetainėse. Panašiems tikslams gali būti naudojamos ir kitos technologijos, pvz., pikseliai, vietinės saugykla ir kt. Slapukai yra plačiai naudojami, kad svetainės geriau ir efektyviau funkcionuotų. Šioje politikoje visospirmiau nurodytos technologijos vadinamos „slapukais“. 

Deeper naudoja slapukus informacijos srautams ir vartotojų elgesiui analizuoti, pasitikėjimui skatinti ir saugumui užtikrinti, taip pat tinkamam Svetainės veikimui, Programėlės tobulinimui, jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimui užtikrinti, Jums rodomo turinio personalizavimui, Svetainės irProgramėlėssusiejimui su Socialinėmispaskyromis. 

Galite pasirinkti, ar norite sutikti su slapukais. Jei nesutinkate, kad jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naršyklėje būtų įrašomi slapukai, galite tai pažymėti slapukų priėmimo juostoje, pakeisti jūsų naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto, po vieną arba grupėmis). Norėdami atsisakyti slapukų savo mobiliajame įrenginyje, turite vadovautis oficialiomis to įrenginio instrukcijomis. Galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus taip, kaip norite – daugiau informacijos rasite http://www.youronlinechoices.com/  ir http://www.AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje, ir galite pakeisti daugumos naršyklių nustatymus, kad jie nebūtų idiegiami. Bet jei tai padarysite, jums gali tekti rankiniu būdu koreguoti kai kuriuos nustatymus kiekvieną kartą, kai lankotės Svetainėje arba Programėlėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. 

Mūsų naudojami slapukai: https://deepersonar.com/pages/cookies

 

IR DAR KELETAS DALYKŲ 

Svetainėje ir Programėlėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, programas ar socialinių tinklų paskyras. Ši privatumo politika netaikoma trečiųjų šalių svetainėms, programoms ar paslaugoms. Prieš pateikdami savo asmens duomenis šioms trečiosioms šalims, peržiūrėkite jų privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už trečiųjų šalių turinį, paslaugas ar duomenų tvarkymą. 

Mes galime retkarčiais keisti šią privatumo politiką. Apie tokius pakeitimus informuosime pranešimais Programėlėje ar Svetainėje arba registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ir Programėle po tokių pakeitimų reiškia pakeistos privatumo politikos patvirtinimą. Privatumo politikos pakeitimai įsigalios praėjus septynioms (7) kalendorinėms dienoms nuo paskelbimo. 

Jei ir toliau naudositės Programėle, Svetaine, užsisakysite pas mus paslaugas, susisieksite su mumis mums pakeitus privatumo politikos sąlygas, bus laikoma, kad sutinkate su pakeistomis privatumo politikos sąlygomis. 

 

JEI TURITE BET KOKIŲ KLAUSIMŲ DEEPER, NEDVEJODAMI KREIPKITĖS 

paštu: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva; arba
el. paštu: support@deeper.eu.

 

TAIP PAT… 

Čia rasite daugiau teisinės informacijos: 

Deeper taisyklės  

Deeper tiesioginės rinkodaros pranešimas 

Visus šiuos dokumentus galima rasti svetainėse ir Deeper administruojamose mobiliosiose programose. 

 

Atanujinta 2022/03/15