DEEPER - POLITYKA PRYWATNOŚCI

NAJPIERW CHCIELIBYŚMY SIĘ PRZEDSTAWIĆ

Jesteśmy Deeper, UAB (dalej – Deepermy), numer identyfikacyjny osoby prawnej: 302749154, adres: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litwa, i naprawdę zależy nam na Państwa prywatności. Przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności, w której wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa zapewniamy Państwu oraz udostępniamy inne informacje o sposobie przetwarzania informacji dotyczących Państwa.

Deeper przetwarza dane osobowe w oparciu o postanowienia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Nr 2016/679 (UE) (dalej – RODO) i wymogi innych przepisów prawnych, jak również wskazówki organów.

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie osoby, które korzystają z:

http://deepersonar.com,

https://maps.fishdeeper.com,

https://www.fishdeeper.com (razem – Witryny), odwiedzają nasz sklep internetowy, korzystają z naszych produktów, aplikacji mobilnych tworzonych przez Deeper (razem – Aplikacje), odwiedzają nasze konta w sieciach społecznościowych Facebook, LinkedIn, Youtube i Instagram (dalej – Konta społecznościowe), przeglądają zamieszczane przez nas informacje, zamawiają i korzystają z oferowanych przez nas usług, kontaktują się z nami przez telefon, mailowo, za pomocą kanałów dialogowych, innych środków komunikacji elektronicznej, wykazują zainteresowanie naszymi ofertami i nowościami lub zwracają się do nas w innych kwestiach. Udostępniając Państwu Witrynę, Aplikację, usługi i Konta społecznościowe, działamy jako Administrator Państwa danych osobowych.

Jeśli zamawiają Państwo nasze produkty i usługi, korzystają z naszych Aplikacji, Witryny lub Kont społecznościowych, kontaktują z nami, subskrybują nasze newslettery, uważamy, że zapoznali się Państwo i zaakceptowali warunki polityki prywatności oraz wskazane w niej cele, metody i zasady przetwarzania danych osobowych. Jeśli nie akceptują Państwo polityki prywatności, nie mają Państwo możliwości obcowania z nami.

Okresowo Deeper organizuje różnego rodzaju sondaże, gry, konkursy, promocje i inne kampanie. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że wobec tych kampanii stosowane są oddzielne polityki prywatności platform, na których są one organizowane, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z nimi przed wzięciem udziału w takich sondażach, grach, konkursach lub promocjach. Ponadto Deeper wyśle osobne komunikaty dotyczące zasad i prywatności takich sondaży, gier, konkursów lub promocji.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje lub zbiór informacji umożliwiające Państwa zidentyfikowanie sposób bezpośredni lub pośredni, na przykład, Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i in.

W sposób świadomy nie zbieramy informacji osobowych u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Jeśli się Państwo dowiedzą, że Państwa dziecko udostępniło nam informacje osobowe bez Państwa zgody, prosimy o kontakt pod adresem e-mail  support@deeper.eu.  

Pewnego typu wrażliwe dane osobowe są objęte dodatkową ochroną zgodnie z RODO. Artykuł 9 RODO wyszczególnia je jako „szczególne kategorie” danych osobowych (np. dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, orientacji seksualnej i in.). Prosimy zwrócić uwagę na to, że w sposób świadomy nie będziemy zbierać i przetwarzać żadnych Państwa danych osobowych „szczególnych kategorii”. Gdyby takie dane zostały nam przekazany przez pomyłkę, niezwłocznie je usuniemy bez poinformowania Państwa o tym.

 

KIEDY, W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO DEEPER PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Bez podstawy prawnej nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, ponieważ szanujemy nadrzędność prawa i Państwa prywatność. Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia możliwości oferowania i świadczenia swoich usług, wykonywania umownych zobowiązań, także w celach interesów prawnych własnych lub stron trzecich, przestrzegając regulacji lub obowiązków prawnych. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe po uzyskaniu Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • kiedy udostępniają Państwo nam dane osobowe, na przykład podczas rejestracji w Witrynie, Aplikacji, zamawiania naszych usług, produktów, kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną itp.;
 • kiedy korzystają Państwo z Aplikacji i Witryny, Kont społecznościowych, zbieramy Państwa dane osobowe w sposób automatyczny, są nimi na przykład historia korzystania z usług, Państwa adres IP, historia odwiedzania przez Państwa Witryny, Państwa preferencje, otwarte odnośniki URL i in;
 • kiedy uzyskujemy dane osobowe od innych stron, na przykład, kiedy uzyskujemy informacje z rejestrów publicznych, organów władz państwowych lub lokalnych, urzędów, naszych partnerów, innych stron trzecich, na przykład z urzędów płatniczych o uiszczonych płatnościach itp.;
 • kiedy Państwa dane osobowe, za Państwa zgodą, udostępniane są nam przez inne osoby, w tym przez firmy korzystające z naszych usług lub świadczące usługi na rzecz naszej firmy, na przykład, kiedy takie firmy podają Państwa kontakty, wskazują Państwa jako osobę upoważnioną itp.

Osoba, która udostępnia nam dane osobowe, udostępniając swoje dane osobowe lub dane osobowe innych osób (np. pracowników, przedstawicieli), niesie odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność takich danych osobowych, a także za zgodę innej osoby. Deeper może poprosić Państwa o potwierdzenie uprawnień do udostępnienia nam danych osobowych (na przykład podczas wypełniania formularzu zamówienia usług lub rejestracji). W razie potrzeby (na przykład, kiedy osoba zapytuje o źródło jej danych osobowych), ustalimy dostawcę takich danych.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAKICH ZASAD PRZESTRZEGAMY?

Deeper zbiera i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów ich przetwarzania.

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • spełniamy wymogi określone w ważnych i obowiązujących przepisach prawnych, w tym RODO;
 • przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty;
 • zbieramy Państwa dane osobowe we wskazanych, wyraźnie określonych i prawnych celach i nie przetwarzamy ich w sposób nieodpowiadający tym celom, oprócz przypadków, gdy wymagane to jest przez normy prawne;
 • podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, aby niedokładne lub niekompletne dane osobowe, w zależności od celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie sprostowane, uzupełnione, wycofane lub zniszczone;
 • przechowujemy dane osobowe w takiej formie, aby można było określić Państwa tożsamość przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów przetwarzania tych danych osobowych;
 • nie przekazujemy i nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim, oprócz przypadków wymienionych w niniejszej polityce prywatności lub obowiązujących normach prawnych;
 • zapewniamy, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny.

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDZIE PRZETWARZAĆ DEEPER I JAK DŁUGO?

1. Cel przetwarzania danych osobowych.

Rejestracja w Aplikacji i Witrynie, korzystanie z konta zarejestrowanego użytkownika, identyfikacja użytkownika, korzystanie z produktów Deeper, dostarczanie towarów i usług oferowanych przez sklep internetowy.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Imię, nazwisko (jeśli wymagane), nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, dane płatności za nabyte towary, historia zakupów, dane związane z zamówionymi i/lub nabytymi produktami (wykaz, nazwy, opisy, ilości, ceny produktów), informacje dotyczące dostarczenia, adres IP, pliki cookie.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez okres korzystania z konta i przez 5 (pięć) kolejnych lat od ostatniego zalogowania do konta. Dane finansowe są przechowywane przez 10 (dziesięć) lat od ostatniego zakupu.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy (punkt b ustępu 1 artykułu 6 RODO). Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Udział w sondażach i konkursach, organizowanych za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, miasto, informacje dotyczące preferencji rybackich, opinie o nabytych produktach, dane osobowe związane z wcześniej wygranymi nagrodami.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez okres trwania sondażu lub konkursu i przez 5 kolejnych lat od rejestracji do niego lub do momentu cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy (punkt b ustępu 1 artykułu 6 RODO). Zgoda podmiotu, którego dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (punkt a ustępu 1 artykułu 6 RODO).

Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie jakością usług i komunikacja związana z usługami.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Imię, nazwisko (jeśli wymagane), nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, numer telefonu, związek z reprezentowaną osobą prawną, historia korzystania z usług i konta, wybory i treści związane z usługami i kontem, informacje niezbędne do rozstrzygnięcia problemów związanych z jakością usług, treść wniosku i odpowiedź na wniosek.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez okres zarządzania zapytaniem i przez 5 kolejnych lat od końca zarządzania zapytaniem lub ostatniego kontaktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Zgoda podmiotu, którego dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (punkt a ustępu 1 artykułu 6 RODO). Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie w celu zapewnienia lepszych doświadczeń w korzystaniu z usług i produktów.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Adres e-mail, dane profili społecznościowych, dane dotyczące kraju, miejscowości, dane dotyczące wykorzystywanych produktów i usług, dane zebrane w toku korzystania z naszych produktów i usług, inne dane.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez 5 (pięć) lat od daty ostatniego korzystania z usług i produktów, chyba że udzielona zgoda zostanie cofnięta przez upływem tego terminu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Zgoda podmiotu, którego dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (punkt a ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

5. Cel przetwarzania danych osobowych.

Prowadzenie kampanii marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Adres e-mail, dane dotyczące profili społecznościowych, dane zebrane w toku przesyłania newsletterów.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez 5 (pięć) lat, chyba że udzielona zgoda zostanie cofnięta przez upływem tego terminu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Zgoda podmiotu, którego dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (punkt a ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

6. Cel przetwarzania danych osobowych.

Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego korzystania z naszej Witryny i Aplikacji.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Typ komputera/urządzenia mobilnego, unikalny ID oraz adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny i wersja urządzenia mobilnego użytkownika, wykorzystywane przez użytkownika przeglądarki mobilne, żądany język i odnośniki użytkownika używane w trakcie korzystania z Witryny i/lub Aplikacji, informacje dotyczące lokalizacji użytkownika.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Przez okres korzystania z konta i przez 5 kolejnych lat od ostatniego zalogowania do konta.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

7. Cel przetwarzania danych osobowych.

Wykonywanie czynności finansowych, rachunkowość.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa stanowiska, miejsce pracy, adres, stosunki z reprezentowaną osobą prawną, numer rachunku, urząd kredytowy, informacje dotyczące płatności, informacje dotyczące długów, dane przekazane przez firmę pobierającą wpłaty i potwierdzenia płatności.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z normami prawnymi, także z Ogólnymi terminami przechowywania dokumentów, zatwierdzonymi zarządzeniem nr V-100 Głównego Archiwariusza Litwy z dnia 9 marca 2011 r.

Gdy dane nie trafiają do ww. zakresu przechowywania – przez okres trwania współpracy na podstawie umowy/między stronami oraz przez 10 kolejnych lat od wygaśnięcia umowy/stosunków (ostatniego kontaktu).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy (punkt b ustępu 1 artykułu 6 RODO). Przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych przez administratora danych (punkt c ustępu 1 artykułu 6 RODO).

Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

8. Cel przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie korzystaniem z elektronicznych kanałów informacyjnych (Aplikacji, Witryny, Kont społecznościowych) i analiza w celu zaktualizowania, zmodyfikowania, udoskonalenia, dostosowania, spersonalizowania lub skorygowania w inny sposób Aplikacji i Witryny, zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa, poprawy jakości.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Adres IP, dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii tego rodzaju, ID urządzenia, typ urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia (iOS, Android), informacje dotyczące uruchomienia Aplikacji lub Witryny, data i godzina logowania, informacje dotyczące regionu, w którym uruchamiana jest Aplikacja lub Witryna, dane użytkownika, dane diagnostyczne.

Dane zebrane w toku integracji kont społecznościowych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane Witryny i Aplikacji są przechowywane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Dane Witryny i Aplikacji, które nie zostały ujęte w informacjach pliku cookie, są przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku od dnia ich zebrania, chyba że osoba cofnie udzieloną zgodę (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).

Informacje na kontach społecznościowych są przechowywane odpowiednio do warunków określonych przez właściciela danej sieci.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Zgoda podmiotu, którego dane dotyczą, na takie przetwarzanie danych (punkt a ustępu 1 artykułu 6 RODO).

Interesy prawne administratora danych lub strony trzeciej (punkt f ustępu 1 artykułu 6 RODO).

 

Deeper gwarantuje, że wszystkie przechowywane dane po upływie terminów ich przechowywania zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Deeper może przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres (o ile jest to niezbędne dla ochrony naszych interesów prawnych, w przypadku toczenia się sporu w sądzie lub gdy wymagają tego przepisy prawne).

Deeper może również zanonimizować dane udostępnione wcześniej przez Państwa w sposób uniemożliwiający ich skojarzenie z Państwem i używać ich nadal w celach badania rynku, polepszania doświadczeń użytkownika oraz wygody korzystania z produktów i usług oferowanych przez Deeper poprzez tworzenie map głębokości, map batymetrycznych i analizę zbiorników wodnych oraz w innych celach, w tym handlowych, wedle uznania Deeper. Zanonimizowane dane mogą być również używane w celach analizy przedsiębiorstwa i my zastrzegamy sobie prawo do dzielenia się takimi danymi z partnerami wspierającymi nas w dążeniu do takich celów.

W pewnych przypadkach Deeper może przesyłać do Państwa komunikaty i/lub przypomnienia związane z zamówieniem lub świadczeniem usług, na przykład świadczeniem usług po zaktualizowaniu Aplikacji. Takie komunikaty są niezbędne dla właściwego wyświadczenia usług i nie są traktowane jako wiadomości reklamowe.

 

DANE DOTYCZĄCE PAŃSTWA LOKALIZACJI I STRONY INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCIOWE:

Na podstawie Państwa zgody możemy zbierać dane dotyczące Państwa lokalizacji w Aplikacji lub Witrynie. Dane te pomogą nam zapewnić lepsze, bardziej dostosowane usługi. Swoją zgodę na dzielenie się danymi dotyczącymi lokalizacji mogą Państwo cofnąć w dowolnym czasie poprzez zmianę ustawień w Aplikacji lub urządzeniu mobilnym. W przypadku nieudzielenia zgody będą mogli Państwo w ciągu dalszym korzystać z Aplikacji i usług, jednak dostęp do części funkcji może zostać ograniczony. Uprzednio udostępnione dane będziemy wykorzystywać do analizy Państwa korzystania z Aplikacji, przydzielając Państwa do konkretnego profilu i analizując zachowanie się podobnych profili.

Po zalogowaniu przez Państwa do swojego konta za pomocą konta społecznościowego, my uzyskamy (chyba że zmienią Państwo ustawienia swojego konta społecznościowego) informacje dotyczące Państwa profilu publicznego (np. imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe i in.).

 

CO CHCEMY PAŃSTWU POWIEDZIEĆ O MARKETINGU BEZPOŚREDNIM I PROFILOWANIU?

Deeper zajmuje się również marketingiem bezpośrednim i profilowaniem (oczywiście, na podstawie Państwa zgody). Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale Marketingu bezpośredniego i Dziale profilowania, które dostępne są w Witrynie i Aplikacji.

 

OCZYWIŚCIE, SZANUJEMY PAŃSTWA PRAWA

Prosimy zapamiętać, że ZAWSZE mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na prawomocność przetwarzania danych udostępnionych przed cofnięciem zgody (o ile przetwarzanie to odbywa się na podstawie Państwa zgody).  

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do bycia poinformowanym;
 • prawo do wglądu w informacje związane z Państwa danymi osobowymi;
 • prawo do niebycia dotkniętym decyzją uzasadnioną wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych.

P. S. Przepisy prawne uwzględniają pewne ograniczenia i założenia. Gdyby tak się stało, przekażemy uzasadnione oświadczenie w tej kwestii.

Jeśli nasza odpowiedź Państwa nie zadowoli, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w Litewskim Państwowym Urzędzie Ochrony Danych Osobowych lub w innej właściwej instytucji nadzoru. Dążymy do rozstrzygnięcia każdej sytuacji drogą pokojową, dlatego uprzejmie prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z nami!

Jeśli na Państwa żądanie usuniemy Państwa dane osobowe, zachowamy jedynie kopie tych informacji, ponieważ niezbędne one są dla ochrony interesów prawnych naszej firmy i innych osób, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawnych, rozstrzygnięcia sporów, ustalenia zakłóceń lub wykonania zawartych z Państwem umów.

 

W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Należy napisać do nas pod adresem e-mail:support@deeper.eu

Deeper dokona czynności związane z realizacją Państwa praw w jak najszybszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia się. W razie potrzeby termin ten może ulec przedłużeniu na kolejne 2 (dwa) miesiące w zależności od złożoności i liczby wniosków. W takich przypadkach o przedłużeniu terminu zostaną Państwo poinformowani w ciągu 1 (jednego) miesiąca od wpłynięcia wniosku.

W razie zaistnienia pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:  support@deeper.eu

 

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE INNYM PODMIOTOM?

Deeper przekazuje Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Deeper może przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie:

 • naszym partnerom (na przykład dostawcom usług profesjonalnych, księgowym, doradcom prawnym, biegłym rewidentom i in.), dostawcom usług (z zakresu IT, chmur lub hostingu, bezpieczeństwa cybernetycznego, telekomunikacji, płatności, ubezpieczeń i in.). Możemy również przekazać Państwa dane osobowe swoim partnerom w dziedzinie marketingu bezpośredniego, operatorom platform sondażowych, operatorom platform sieci społecznościowych. Będziemy kontrolować i pozostajemy odpowiedzialni za wykorzystanie Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie prześlemy wykaz naszych dostawców usług i partnerów (muszą Państwo przysłać wniosek w formie pisemnej pod adresem e-mail wskazanym w niniejszej polityce prywatności);
 • urzędom i instytucjom państwowym i samorządowym, organom ścigania i dochodzenia, sądom i innym instytucjom rozstrzygającym spory, innym osobom wykonującym funkcje określone w ustawach, na zasadach określonych w przepisach prawnych Republiki Litewskiej. Tym podmiotom udzielimy informacji obowiązkowych, wymaganych przez przepisy prawne lub przez same podmioty;
 • innym stronom trzecim, takim jak urzędom płatniczym, innym administratorom danych i in.;
 • w razie potrzeby – firmom zamierzającym kupować lub kupującym nasze przedsiębiorstwo lub prowadzić z nami wspólną działalność lub współpracować w inny sposób, a także założonym przez nas firmom.

Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej – EOG), jednak w poszczególnych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza granice EOG. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza granice EOG wyłącznie na następujących warunkach:

 • dane będą przekazywane wyłącznie do naszych niezawodnych partnerów, którzy zapewniają nam świadczenie usług na rzecz Państwa;
 • z takimi partnerami mamy zawarte umowy na typowych warunkach (zatwierdzonych przez Komisję Europejską), które zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych osobowych;
 • Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie odpowiedniości kraju, na którego terenie założony został nasz partner, tj. zapewniony został odpowiedni poziom bezpieczeństwa; lub
 • Państwo udzielili zgody na przekazanie Państwa danych osobowych poza granice EOG.

 

DEEPER WIE, ŻE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYM STANOWI PRIORYTET

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, dane są chronione przed utratą, nieuprawnionym dostępem i zmianą. Stosujemy środki fizyczne i techniczne w celu ochrony zbieranych informacji przed przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, także przed wszelkim nieuprawnionym przetwarzaniem. Środki bezpieczeństwa danych osobowych są ustalane ze względu na ryzyko powstające w procesie przetwarzania konkretnych danych osobowych.

Mimo że dołożymy wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych osobowych, przekazywanych w Witrynie lub Aplikacji. Jednak po uzyskaniu od Państwa informacji, w celu zapobiegnięcia nieuprawnionemu dostępowi, zastosujemy rygorystyczne procedury i środki ochrony.

Nasi pracownicy i współpracujący z nami partnerzy zobowiązali się w formie pisemnej do nieujawniania i nierozpowszechniania Państwa danych osobowych osobom trzecim.

 

POROZMAWIAJMY O PLIKACH COOKIE

Cookie to małe pliki, które są zapisywane w przeglądarce urządzenia użytkownika w czasie przeglądania przez niego stron internetowych. W podobnych celach mogą być używane również inne technologie, np. piksele, pamięć lokalna i in. Cookie są powszechnie używane w celu zapewnienia lepszego i skuteczniejszego funkcjonowania witryny. W niniejszej polityce wszystkie ww. technologie określane są jako „cookie”.

Deeper używa cookie w celach analizy przepływów informacji i zachowania się użytkowników, uzyskania zaufania i zapewnienia bezpieczeństwa, także zapewnienia funkcjonowania Witryny, doskonalenia Aplikacji, zapewnienia zapamiętania wybranych przez Państwa ustawień, spersonalizowania wyświetlanych Państwu treści, skojarzenia Witryny i Aplikacji z Kontami społecznościowymi.

Państwo mogą decydować o zaakceptowaniu cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby przeglądarka Państwa komputera lub innego urządzenia zapisywała cookie, mogą to zaznaczyć na pasku akceptacji cookie, zmienić ustawienia używanej przeglądarki i wyłączyć cookie (wszystkie na raz, pojedyncze lub poszczególne grupy cookie). W celu rezygnacji z cookie na swoim urządzeniu mobilnym należy postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami danego urządzenia. Istnieje możliwość zarządzania i/lub wykasowania cookie w odpowiedni dla siebie sposób – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.youronlinechoices.com/ i http://www.AllAboutCookies.org. Mogą Państwo wykasować wszystkie cookie zapisane już na Państwa komputerze, mogą też zmienić ustawienia większości przeglądarek w taki sposób, aby cookie nie były zapisywane. Jednak dokonanie tego może wymagać ręcznej korekcji niektórych ustawień przy każdym odwiedzaniu Witryny lub Aplikacji, część usług i funkcji natomiast może być niedostępna.

Używane przez nas cookie: https://deepersonar.com/pages/cookies

 

I COŚ JESZCZE:

Witryna i Aplikacja może zawierać odnośniki do witryn, programów lub kont sieci społecznościowych stron trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje witryn, programów lub usług oferowanych przez strony trzecie. Przed udostępnieniem swoich danych osobowych tym stronom trzecim radzimy zapoznać się z ich polityką prywatności. My nie kontrolujemy i nie niesiemy odpowiedzialności za treści, usługi i przetwarzanie danych przez strony trzecie.

 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę prywatności. O takich zmianach poinformujemy Państwa w formie komunikatu w Aplikacji lub Witrynie lub pod adresem e-mail wskazanym podczas rejestracji. Dalsze korzystanie z Witryny i Aplikacji po nastąpieniu takich zmian będzie traktowane jako akceptacja zmian polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności wejdą w życie po siedmiu (7) dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia.

Jeśli będą Państwo nadal korzystać z Aplikacji, Witryny, zamawiać nasze usługi, kontaktować z nami po dokonaniu zmiany w polityce prywatności, będziemy to traktować jako akceptację nowych warunków polityki prywatności.

 

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z Deeper:

drogą pocztową: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litwa; lub

drogą mailową: support@deeper.eu.

 

Także…

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:

Regulamin Deeper

Informacja dotycząca marketingu bezpośredniego Deeper

Wszystkie ww. Dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych zarządzanych przez Deeper.

 

Data aktualizacji: 15.03.2022