DEEPER - REGULAMIN

1. NAJPIERW CHCIELIBYŚMY SIĘ PRZEDSTAWIĆ

Jesteśmy Deeper, UAB (dalej –Deeper,my), numer identyfikacyjny osoby prawnej: 302749154, adres: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litwa. Tworzymy i zarządzamy:

http://deepersonar.com,

http://maps.fishdeeper.com

https://www.fishdeeper.com, (dalej –Witryna), różnymi aplikacjami mobilnymi stworzonymi przez Deeper (razem –Aplikacja) oraz naszymi sonarami i innymi produktami (dalej –Produkty).

Niniejszy regulamin (dalej – Regulamin) oznacza obustronne porozumienie między Państwem i Deeper, które reguluje korzystanie przez Państwa z Witryny i Aplikacji. Ponadto Witryna i Aplikacja działają jako część naszych Produktów, ponieważ umożliwiają niektóre funkcje naszych Produktów.

W niniejszym Regulaminie odnośniki do naszych „firm powiązanych” obejmują naszych właścicieli, firmy kontrolowane, firmy powiązane, pracowników, dyrektorów, dostawców, partnerów, fundatorów i reklamodawców oraz wszystkie strony biorące udział w tworzeniu, produkcji i dostarczeniu Produktów, Witryny i Aplikacji, a także zamieszczonych w nich treści!

Poprzez akceptację tego Regulaminu zawierają Państwo umowę z Deeper określającą prawa, obowiązki i odpowiedzialność naszą, jak i Państwa. Poza tym wszelkie inne regulaminy i polityki (np. instrukcje użytkowania różnych Produktów), udostępnione Państwu przez Deeper lub zamieszczone w niniejszym Regulaminie w formie odnośników, stanowią integralną część umowy.

Deeper okresowo organizuje różnego rodzaju gry, konkursy, promocje i inne kampanie. Chcemy zwrócić uwagę na to, że stosowane są wobec nich osobne regulaminy, a także mogą być stosowane osobne regulaminy dotyczące platform, na których są one organizowane, dlatego przed wzięciem udziału w takich grach, konkursach lub promocjach radzimy zapoznać się z ich regulaminami.

Deeper prowadzi sklep internetowy, w ramach którego sprzedaje swoje Produkty. Chcemy zwrócić uwagę na to, że niniejszy Regulamin nie reguluje działalności sklepu internetowego – posiada on własne przepisy korzystania ze sklepu internetowego.

Jeśli nie chcą Państwo przestrzegać niniejszego Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z Witryny, Aplikacji ani z zamieszczonych w nich treści.

W razie powstania pytań podany swoje kontakty na końcu niniejszego Regulaminu.

 

2. JAKIEGO RODZAJU USŁUGI OFERUJEMY ZA POMOCĄ APLIKACJI I WITRYNY?

Deeper oferuje za pomocą Witryny i Aplikacji różnego rodzaju usługi, między innymi sonary Deeper i Batymetrię. Szczegółowy opis funkcji i usług dostępnych w Witrynie i Aplikacji znajdą Państwo w odpowiednich częściach Witryny i Aplikacji.

Jednak wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za zaopatrzenie się w cały sprzęt niezbędny dla korzystania z usług, w tym w urządzenia kompatybilne: komputer, smartfon, tablet (kompatybilność można sprawdzić tutaj: https://deepersonar.com/compatibility) i/lub inne. Ponadto, chcąc skorzystać z konkretnych usług, mogą Państwo potrzebować dostępu do Internetu (będą Państwo odpowiedzialni również za poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów).

Stale tworzymy nowe technologie i funkcje w celu udoskonalenia Produktów i usług, aby zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia. Deeper może zmieniać i doskonalić niniejszy Regulamin. Zastrzegamy sobie prawo modyfikowania lub odwołania Witryny i Aplikacji, świadczenia dowolnych dostępnych w nich funkcji w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu lub bez poinformowania. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie również wobec wszelkich nowych funkcji, uzupełniające lub doskonalące usługi dostępne w obecnej Witrynie i Aplikacji.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre jurysdykcje mogą stosować ograniczenia dotyczące skanowania i generowania batymetrii w konkretnych zbiornikach wodnych (np. w pobliżu granicy itp.). Państwo są osobiście odpowiedzialni za skanowanie lub generowanie batymetrii wyłącznie w tych strefach wodnych, w których jest to prawnie dozwolone – Deeper nie bierze na siebie odpowiedzialności za to.

 

3. ABY MÓC KORZYSTAĆ Z KONKRETNYCH FUNKCJI WITRYNY I APLIKACJI, MUSZĄ PAŃSTWO STWORZYĆ KONTO I/LUB POBRAĆ APLIKACJĘ.

 • Aby móc korzystać z Aplikacji, należą ją pobrać na „App Store” lub „Google Play” i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami;
 • Aby móc korzystać z Witryny, należy wprowadzić jej adres we współczesnej przeglądarce i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami;
 • Aby założyć własne konto w Witrynie i/lub Aplikacji, należy podać swoje dane, stworzyć hasło i potwierdzić rejestrację. Dostęp do konta zostanie udzielony po wpisaniu w odpowiednich polach nazwy użytkownika i hasła. Po założeniu konta w Witrynie mogą Państwo z niego korzystać również w Aplikacji i odwrotnie.

Deeper może odmówić potwierdzenia Państwa konta lub odwołać już założone konto w przypadku stwierdzenia, że podczas rejestracji podane zostały nieprawidłowe informacje, i istnieje uzasadniona podstawa sądzić, że korzystanie z Aplikacji lub Witryny było w zasadzie sprzeczne z Regulaminem.

Po zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu skutecznej rejestracji mogą Państwo korzystać z Aplikacji i Witryny. Także w dowolnym czasie mogą Państwo edytować informacje dotyczące swojego konta w Aplikacji i Witrynie. Rejestracja w Aplikacji i Witrynie jest nieodpłatna!

 

4. ZALEŻY NAM NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWIE.

Prosimy pamiętać, że wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz za wszystkie oświadczenia i działania lub zaniechanie, które są dokonywane z wykorzystaniem Państwa hasła i konta.

Radzimy przedsięwziąć środki w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do Państwa hasła i konta. Nasi pracownicy nigdy nie będą prosić Państwa o udostępnienie hasła. Nie mogą Państwo przelewać lub rozdzielać swojego konta z innymi osobami, my zaś zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego zanulowania konta, jeśli Państwo przekażą lub podzielą się informacjami logowania.

Deeper zobowiązuje się, na Państwa żądanie, do jak najszybszego wyłączenia dostępu do Państwa konta. Państwo są zobowiązani nas o tym poinformować, przesyłając wiadomość pod kontakty wskazane w niniejszym Regulaminie.

 

5. ABY USUNĄĆ KONTO, NALEŻY:

W dowolnym czasie poinformować Deeper w formie pisemnej pod kontakty wskazane w niniejszym Regulaminie lub wykasować konto w ustawieniach Aplikacji lub Witryny zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami. Zastrzegamy sobie prawo do niezaspokojenia Państwa żądania w przypadku prowadzenia badania Państwa działań za pomocą Aplikacji lub Witryny. O takiej decyzji zostaną Państwo poinformowani w osobnej wiadomości.

Możemy jednostronnie usunąć Państwa konto w dowolnym czasie w przypadku naruszenia przez Państwa niniejszego Regulaminu.

 

6. OTO KILKA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z APLIKACJI I WITRYNY:

Wobec korzystania przez Państwa z Witryny i Aplikacji zastosowanie mają wszystkie ważne ustawy i inne przepisy prawne, tylko Państwo są odpowiedzialni za komunikację za pośrednictwem Witryny i Aplikacji. Ogłaszając informacje lub w inny sposób korzystając z usługi dialogu, witryny dialogowej, tablicy ogłoszeń, grupy dyskusyjnej, oprogramowania lub innej usługi interaktywnej, która może być Państwu dostępna w Witrynie lub Aplikacji, wyrażają Państwo zgodę na to, że będą zamieszczać, przesyłać, ogłaszać ani w inny sposób rozpowszechniać lub ułatwiać rozpowszechnianie żadnych treści, w tym tekstów, komunikacji, oprogramowania, nagrań wideo, nagrań audio, danych lub innych informacji, które:

 • są bezprawne, zawierające groźby, obraźliwe, nękające, poniżające, zniesławiające, oszukujące, nieuczciwe, naruszające prywatność, nielegalne, zawierające otwarte lub graficzne opisy czynności lub opowieści seksualnych (włącznie, lecz nie ograniczając się do języka seksualnego o charakterze brutalnym lub groźnym, skierowanego przeciwko innej osobie lub grupie osób), lub naruszają niniejszy Regulamin, inne przepisy lub polityki;
 • prześladują, nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób w sferze religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, przynależności etnicznej, wieku lub niepełnosprawności;
 • narusza patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo rozpowszechniania lub inne prawa własności dowolnego kraju;
 • stanowią bezprawną lub niepożądaną reklamę, niepożądane lub masowe wiadomości e-mail (znane jako spam), łańcuchy wiadomości, bezprawne nawoływanie w dowolnej innej formie lub w formie loterii lub spekulacji;
 • zawierają wirusy oprogramowania lub wszelkie inne kody komputerowe, pliki lub programy, stworzone lub przeznaczone do zakłócenia, zniszczenia lub ograniczenia działania wszelkiego oprogramowania, urządzenia lub sprzętu telekomunikacyjnego lub do zniszczenia lub uzyskania bezprawnego dostępu do danych lub innych informacji dowolnej strony trzeciej; lub
 • udają inną osobę lub podmiot, w tym dowolnego z naszych pracowników lub przedstawicieli.

Nie potwierdzamy i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za treści materiału zamieszczonego lub przesłanego przez strony trzecie korzystające z Witryny i Aplikacji. Zazwyczaj zawczasu nie sprawdzamy, nie obserwujemy i nie edytujemy usług komunikacji, witryn dialogowych, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych, bibliotek oprogramowania lub innych usług interaktywnych, które mogą być dostępne w Witrynie i Aplikacji, treści zamieszczonych przez użytkowników.

Jednak mamy prawo usunąć wedle własnego uznania dowolną treść, która, naszym zdaniem, nie jest zgodna z niniejszym Regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi zachowania się użytkownika naszej Witryny i Aplikacji lub jest szkodliwa, niedopuszczalna lub nieprecyzyjna.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za nieusunięcie lub zwłokę z usunięciem takiej treści. Państwo wyrażają zgodę na takie usunięcie i nie wysuwają żadnych roszczeń co do usunięcia takich treści. Dalej w niniejszym Regulaminie znajdą Państwo procedury, których należy przestrzegać, gdyby jedna ze stron sądziła, że treść zamieszczona w Witrynie lub Aplikacji narusza opis patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa autorskiego, prawa rozpowszechniania lub innego prawa własności dowolnego kraju.

Ponadto nie mogą Państwo korzystać ze swego konta w celu naruszenia bezpieczeństwa innego konta lub próbować uzyskać bezprawny dostęp do innej sieci lub serwera. Nie wszystkie obszary Witryny i Aplikacji mogą być dostępne Państwu lub innym prawnych użytkownikom Witryny i Aplikacji. Wobec użytkowników naruszających bezpieczeństwo systemów lub sieci może być stosowana odpowiedzialność karna lub cywilna.

Państwo wyrażają zgodę na to, abyśmy ze względu na naruszenie dowolnego z wyżej wymienionych postanowień w dowolnym czasie, bez uprzedniego poinformowania, mogli wedle własnego uznania anulować Państwa konto lub inne połączenie z naszą Witryną i Aplikacją. Państwo uznają, że będziemy wszechstronnie współpracować w badaniu naruszeń bezpieczeństwa systemów lub sieci w innych witrynach, w tym współpracować z organami śledczymi w badaniu podejrzewanych przestępstw.

7. MAJĄ PAŃSTWO POMYSŁY NA UDOSKONALENIE APLIKACJI LUB WITRYNY?

Codziennie staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia, toteż uprzejmie prosimy podzielić się z nami swoimi opiniami i propozycjami (dalej - Opinie).

Jednak to czyniąc, Państwo wyrażają zgodę na to, że:

 • Państwa Opinie będą automatycznie i bez żadnego wynagrodzenia stanowić własność Deeper;
 • Deeper może używać lub rozpowszechniać Opinie w dowolnych celach i w dowolny sposób;
 • Deeper nie jest zobowiązana do przeglądania Opinii;
 • nie ma żadnego obowiązku przestrzegania zasady poufności co do Opinii.

Jeśli chcą Państwo przesłać swoją Opinię, a wierzymy, że tak się stanie, prosimy o wypełnienie formularzu na stroniehttps://deepersonar.com/support.Deeper, nie zamieszczając żadnych idei, których polityka Deeper nie pozwoli odebrać lub rozpatrzeć. To jest wyłącznie jeden ze sposobów Deeper poznać najlepszy sposób zaspokojenia Państwa potrzeb.

Każda Opinia przesłana przez Państwa drogą mailową, pod adresami wskazanymi w Witrynie i Aplikacji, za pośrednictwem Witryny i Aplikacji lub dowolnego innego nośnika, będzie traktowana jako niepoufna. Deeper może korzystać z takich informacji bez ograniczeń.

 

8. PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ, ŻE TO, CO WIDZĄ PAŃSTWO W APLIKACJI LUB WITRYNIE, STANOWI NASZĄ WŁASNOŚĆ

W niniejszym Regulaminie pod pojęciami „treść” i „materiał” należy rozumieć wszelkie informacje, dane, komunikacje, oprogramowanie, zdjęcia, nagrania wideo, grafikę, muzykę, nagrania audio i inne materiały i usługi, które dostępne są w naszej Witrynie i Aplikacji. To obejmuje między innymi tablice ogłoszeń, rozmowy i inne oryginalne treści.

Akceptując niniejszy Regulamin zgadzają się Państwo na to, aby wszystkie treści dostępne Państwu w Witrynie i Aplikacji były chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, znakiem usługowym, patentem lub innymi ustawami i prawem własności oraz aby stanowiły wyłącznie własność Deeper i naszych Firm powiązanych. Korzystanie z treści jest dozwolone wyłącznie w sposób wyraźnie określony przez nas lub dostawcę konkretnej treści.

Nie mają Państwo prawa do kopiowania, odtwarzania, zmiany, powtórnego publikowania, zamieszczania, ogłaszania, przekazywania lub rozpowszechniania w żadnej formie i za pomocą żadnych środków żadnych dokumentów lub informacji z Witryny i Aplikacji bez uprzedniej naszej zgody udzielonej w formie pisemnej lub zgody dostawcy konkretnej treści, za wyjątkiem wykonania jednej kopii na potrzeby osobiste, są Państwo w całości odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia przed ponownym wykorzystaniem dowolnego materiału chronionego prawem autorskim, zawartego w Witrynie i Aplikacji. Każde bezprawne wykorzystanie materiału zawartego w Witrynie i Aplikacji może naruszyć ustawy o prawie autorskim, znaku towarowym i inne oraz zaciągnąć odpowiedzialność karną lub cywilną.

Ani my, ani nasze Firmy powiązane, nie gwarantujemy i nie twierdzimy, że korzystanie z materiału wyświetlanego lub uzyskanego za pomocą Witryny i Aplikacji nie narusza pra stron trzecich. W dalszej treści Regulaminu opisane są procedury, których należy przestrzegać, gdyby jedna ze stron sądziła, że treść zamieszczona w Witrynie i Aplikacji narusza dowolny patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo rozpowszechniania lub prawo własności.

Wszystkie dostosowane grafiki, piktogramy, logo i nazwy usług, widoczne w Witrynie i Aplikacji, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub inną własnością intelektualną Deeper lub naszej Firmy powiązanej lub ich odpowiednich właścicieli. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie nadaje Państwu prawa do korzystania z żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, logo, piktogramu, innej grafiki i nazw ww. podmiotów.

 

9. JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA BEZPRAWNEGO KORZYSTANIA Z MATERIAŁU?

Wszelkie komunikacje, dane lub materiały, włącznie, lecz nie ograniczając się do treści zabranych w toku korzystania z naszych Produktów, odczytów, zdjęć, nagrań wideo, tekstów, które są przez Państwa przesyłane z dowolnych przyczyn do Witryny i/lub Aplikacji lub do nas pocztą elektroniczną, pocztą lub za pomocą innych środków, będą traktowane jako niepoufne i nieopatentowane. Zachowując wszystkie prawa do takich wiadomości lub materiałów nadają Państwo nam, naszym przedstawicielom i naszym Firmom powiązanym wyjątkowe, płatne, stałe i powszechne prawo do kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, odgrywania, publikowania, tłumaczenia, dostosowania, modyfikowania i innego używania takich materiałów w dowolnych celach, bez względu na formę lub rodzaj nośnika (obecnie znany lub obecnie nieznany), na którym są one używane, włącznie, lecz nie ograniczając się do używania w celach handlowych, oraz prawo dzielić się tymi materiałami ze stronami trzecimi.

Prosimy o nieudostępnianie nam informacji poufnych lub stanowiących własność, chyba że uzgodnimy co innego w formie pisemnej. Także nie możemy przyjąć od Państwa niepożądanych pomysłów lub propozycji, w związku z tym prosimy o nieprzesyłanie ich do nas w żaden sposób.

Deeper szanuje własność intelektualną innych osób, dlatego oczekujemy tego również od Państwa. Jeśli Państwo lub dowolny użytkownik Witryny i/lub Aplikacji sądzi, że jego prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności został naruszone wskutek ich zamieszczenia w Witrynie i/lub Aplikacji, Państwo lub użytkownik niezwłocznie muszą przesłać wiadomość na dalej wskazane kontakty.

Aby wiadomość była skuteczna:

 1. należy wystarczająco szczegółowo wskazać utwór chroniony prawem autorskim, znak towarowy lub inne prawa własności, które, Państwa zdaniem, zostały naruszone, lub inne informacje, wystarczające dla wskazania naruszonego prawa;
 2. należy wskazać materiały, które, Państwa zdaniem, naruszają powyżej w punkcie 1 wskazane prawa własności intelektualnej;
 3. należy podać wystarczające informacje, abyśmy mogli z Państwem skontaktować (najlepiej adres e-mail);
 4. jeśli istnieje możliwość, należy podać informacje, abyśmy mogli poinformować właściciela witryny rzekomo naruszającej prawa lub właściciela/zarządzającego innymi treściami (najlepiej adres e-mail);
 5. należy dodać następujące stwierdzenie: „Uczciwie wierzę, że właściciel obiektów własności intelektualnej, określonych powyżej jako naruszające, jego przedstawiciel lub ustawy nie uprawniają do korzystania.”;
 6. należy dodać następujące stwierdzenie: „Rozumiejąc, że za fałszywe zeznania grożą karą, przyrzekam, że informacje podane w wiadomości są dokładne, oraz że jestem właścicielem obiektu własności intelektualnej lub zostałem upoważniony do działania w imieniu właściciela wyjątkowego prawa, które rzekomo zostało naruszone.”;
 7. należy podpisać taką wiadomość;
 8. należy wysłać wiadomość w formie pisemnej pod następujący adres:

 

Wyznaczony przedstawiciel do rozpatrywania zgłoszonego naruszenia:

Osoba kontaktowa: Deeper, UAB

Adres: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litwa

E-mail: support@deeper.eu

Państwo uznają i wyrażają zgodę na to, aby po wpłynięciu wiadomości o naruszeniu własności intelektualnej my moglibyśmy niezwłocznie usunąć zidentyfikowany materiał z naszej Witryny i/lub Aplikacji, nie biorąc na siebie odpowiedzialności wobec Państwa lub wobec dowolnej innej strony. Wszystkie i dowolne pretensje strony, która złożyła skargę, lub strony, która pierwotnie zamieściła materiał, rozpatrują bezpośrednio związane z tym strony.

 

10. WITRYNA I APLIKACJA MOGĄ ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO WITRYN I OGŁOSZEŃ STRON TRZECICH

Witryna i Aplikacja mogą skierować Państwa do innych stron internetowych, innych aplikacji lub zawierać odnośniki do informacji, dokumentów, oprogramowania, materiałów i usług oferowanych przez inne strony. Ww. strony internetowe mogą zawierać informacje lub materiały, interpretowane przez niektóre osoby jako niewłaściwe lub obrażające.

Te inne strony internetowe i strony nie są przez nas kontrolowane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za dokładność treści takich stron internetowych, przestrzeganie praw autorskich, prawomocność, uczciwość lub dowolne inne aspekty, także nie niesiemy odpowiedzialności za błędy lub braki w odnośnikach do innych stron lub ich produktów i usług. Wstawienie takiego interfejsu lub odnośnika nie znaczy, że popieramy daną witrynę lub stronę lub że jesteśmy z nimi powiązani lub udzielamy pewnych gwarancji pośrednich lub bezpośrednich. Radzimy uważnie zapoznać się z wszystkimi przepisami i innymi niezbędnymi informacjami udostępnionymi przez te inne strony oraz postępować zgodnie z nimi.

Pretensje, skargi, roszczenia, podejrzenia, spostrzeżenia zapytania lub pytania dotyczące usług oferowanych przez strony trzecie, ich wykonania, wszelkich innych czynności lub zaniechania nie należy do obszaru naszej odpowiedzialności, dlatego powinny być adresowane i przesyłane bezpośrednio do tych stron trzecich oferujących konkretne usługi.

Ponadto w Witrynie i Aplikacji można znaleźć ogłoszenia stron trzecich. Dowolna taka korespondencja lub oferty reklamowe, w tym prezentacja towarów i usług oraz zasady rozliczania się, wszelkie inne przepisy, gwarancje lub oświadczenia związane z taką korespondencją lub ofertami reklamowymi dotyczą wyłącznie Państwa i reklamodawcy. My nie bierzemy na siebie odpowiedzialności lub zobowiązań za żadną część takiej korespondencji lub ofert reklamowych.

 

11. TAK, POROZMAWIAJMY O PAŃSTWA PRYWATNOŚCI

Aby zarejestrować się w Witrynie i Aplikacji, muszą Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe. Czyniąc to, potwierdzają Państwo, że wszystkie udostępnione nam informacje są zgodne z prawdą i dokładne, oraz że w razie potrzeby informacje te zostaną przez Państwa przejrzane i zaktualizowane. My nie niesiemy odpowiedzialności za zgodność z prawdą i właściwość informacji udostępnionych przez Państwa, odpowiedzialność za właściwe wykonanie tego obowiązku spoczywa na Państwie.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie ochrony udostępnionych nam informacji osobowych. Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na ten temat, zapraszamy zapoznać się z Polityką prywatności Deeper, Informacją dotyczącą marketingu bezpośredniego oraz Informacją o profilowaniu, które dostępne są w Witrynie i Aplikacji.

12. STARAMY SIĘ DOSTARCZYĆ NAJLEPSZE PRODUKTY I USŁUGI, JEDNAK … 

Wszystkie materiały i usługi zawarte w Witrynie i Aplikacji są oferowane „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne”, bez żadnych gwarancji.

Nie ograniczając się do tego, o czym mowa powyżej, nie gwarantujemy, że:

 • usługi i materiały spełnią Państwa wymagania;
 • usługi i materiały będą dostarczane w sposób nieprzerwany, na czas, bezpiecznie i bezbłędnie;
 • wyniki, które można osiągnąć wskutek korzystania z usług lub materiałów, będą skuteczne, celowe i niezawodne;
 • jakość dowolnych produktów, usług lub informacji nabytych lub zdobytych w naszej Witrynie i Aplikacji lub u naszych Firm powiązanych będzie spełniać Państwa oczekiwania, będzie wolna od wad lub błędów.

Witryna i Aplikacja mogą mieć błędy techniczne lub inne, niedokładności lub błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany materiałów zawartych i usług oferowanych w Witrynie i Aplikacji w dowolnym czasie bez uprzedniego poinformowania. Materiały i usługi zawarte i oferowane w Witrynie i Aplikacji mogą być nieaktualne, nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania tych materiałów i usług. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, błędne zaprezentowanie lub niezachowanie dowolnych komunikacji lub ustawień personalizujących.

Korzystanie z usług lub dowolne pobranie lub inne uzyskanie materiałów za pośrednictwem Witryny i Aplikacji odbywa się wedle Państwa uznania i na Państwa ryzyko oraz na podstawie Państwa zgody na to, że wyłącznie Państwo będą odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone Państwa systemowi komputerowemu lub utratę danych wskutek takich czynności.

W toku korzystania z Witryny i Aplikacji uzyskują Państwo możliwość zawarcia transakcji handlowych z innymi użytkownikami i sprzedawcami. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wszystkie transakcje związane ze sprzedażą towarów lub usług oferowanych przez dowolną stronę, w tym zasady kupowania, zasady rozliczeń, gwarancje, zasady serwisowania i dostarczania związane z takimi transakcjami zawierane są wyłącznie między sprzedającym lub kupującym takie towary/usługi a Państwem.

Deeper nie udziela gwarancji dotyczących transakcji wykonywanych za pośrednictwem Witryny i Aplikacji lub z nimi związanych, a Państwo rozumieją i wyrażają zgodę na to, że takie transakcje wykonywane są wyłącznie na Państwa ryzyko. Dowolna gwarancja dotycząca dowolnego produktu, usługi, materiału lub informacji, które można nabyć od strony trzeciej za pośrednictwem Witryny i Aplikacji lub w Witrynie i Aplikacji, udzielana jest wyłącznie przez taką stronę trzecią, nie przez nas i nie przez naszą Firmę powiązaną.

Państwo rozumieją i wyrażają zgodę na to, że możliwe są tymczasowe przerwy w dostarczaniu usług za pośrednictwem Witryny i Aplikacji, co należy do zdarzeń normalnych. Ponadto rozumieją Państwo i wyrażają zgodę na to, że my nie kontrolujemy sieci stron trzecich, które mogą być dostępne w ramach korzystania z Witryny i Aplikacji, dlatego nie kontrolujemy zakłóceń i opóźnień transferu w tych sieciach.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre jurysdykcje zakazują cofanie pewnych gwarancji, dlatego też niektóre z ww. ograniczeń mogą Państwa nie dotyczyć.

 

13. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

My lub nasze Firmy powiązane w żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni wobec Państwa lub dowolnej strony trzeciej za żadne szkody specjalne, karne, przypadkowe lub pośrednie lub żadne inne szkody, włącznie, lecz nie ograniczając się do szkód powstałych wskutek utraty możliwości korzystania, utraty danych lub utraty zysku, bez względu na to, czy byliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody, czy też nie, oraz zgodnie z żadną teorią odpowiedzialności wynikającą z korzystania z Witryny i Aplikacji lub dowolnej strony internetowej, do której odnośnik lub interfejs zamieszczony został w Witrynie i Aplikacji.

Ponadto w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za towary i usługi stron trzecich oferowane za pośrednictwem Witryny lub za wsparcie w wykonywaniu transakcji handlowych za pośrednictwem Witryny i Aplikacji, włącznie, lecz nie ograniczając się do realizacji zamówień, oprócz towarów i usług oferowanych Państwu bezpośrednio przez Deeper.

Także nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne szkody doznane przez Państwa wskutek naruszenia niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów obowiązujących użytkowników Witryny lub Aplikacji.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że niektóre jurysdykcje zakazują cofania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, dlatego ww. ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.

Na nasze żądanie wyrażają Państwo również zgodę na obronę, wyrównanie strat i ochronę nas i naszych Firm powiązanych przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i kosztami, w tym opłatą adwokata, powstałymi wskutek korzystania lub niewłaściwego korzystania przez Państwa z Witryny i Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania we własnym zakresie wyjątkowej obrony i kontroli w dowolnej kwestii, oprócz przypadków, gdy obowiązek wyrównania strat spoczywa na Państwie. W takim przypadku Państwo będą z nami współpracować w celu potwierdzenia wszystkich możliwych środków obrony.

 

14. SIŁA WYŻSZA (FORCE MAJEURE)

Ani Państwo, ani Deeper nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie całości lub części swoich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli udowodnią, że niewykonanie obowiązków zostało spowodowane przez okoliczności, których strona nie była w stanie skontrolować lub przewidzieć, oraz że swoim rozsądnym wysiłkiem nie mogła zapobiec powstaniu takich okoliczności lub skutków.

15. KOMUNIKACJE

Możemy udostępnić Państwu usługi poczty e-mail, wysyłania/odbierania wiadomości, prowadzenia blogów lub dialogów (razem - Komunikacje) bezpośrednio w Witrynie i Aplikacji. W celu udostępnienia Państwu Komunikacji możemy korzystać z usług stron trzecich. Zawieramy dodatkowo osobne umowy określające stosunki między Państwem a nami, które obejmują również niniejszy Regulamin, oprócz przypadków, gdy jest wyraźnie wskazane co innego lub z tym sprzeczne.

Możemy stosować zautomatyzowane metody monitoringu w celu ochrony swoich użytkowników przed niepożądanymi wiadomościami masowymi (zwanymi spamem) i/lub innymi komunikacjami elektronicznymi.

16. I JESZCZE KILKA RZECZY

Niniejszy Regulamin podlega ustawom Republiki Litewskiej.

Dowolny spór zaistniały między Deeper a Państwem będzie rozstrzygany w drodze wzajemnych negocjacji. W razie niedojścia do porozumienia w ciągu 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych:

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszy Regulamin.O takich zmianach poinformujemy w formie komunikatów w Witrynie lub Aplikacji lub pod adresem e-mail wskazanym podczas rejestracji. Dalsze korzystanie z Witryny i Aplikacji po nastąpieniu takich zmian będzie traktowane jako akceptacja zmian Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 7 (siedmiu) dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia.

Możemy również aktualizować Aplikację i Witrynę w dowolnym czasie wedle własnego uznania.

Nie mogą Państwo przelewać swoich praw i obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie na żadne strony trzecie bez pisemnej zgody Deeper.

17. W RAZIE WSZELKICH PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z DEEPER

drogą pocztową: Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, Litwa; lub

drogą mailową: support@deeper.eu.

Deeper przesyła wszystkie wiadomości pod adresem e-mail, który wskazali Państwo podczas rejestracji, lub w dowolny inny możliwy sposób kontaktu z Państwem. Akceptując Regulamin potwierdzają Państwo, że obecność kopii listu e-mail lub innej wiadomości w naszym serwerze (w bazie danych lub w innym urządzeniu, w którym przechowywane są odpowiednie informacje) stanowi wystarczający dowód przesłania wiadomości.

Data aktualizacji: 15.03.2022