Jak fungují sonary

Znalost základů toho, jak fungují sonary a jak číst informace z vyhledávače ryb, může znamenat rozdíl mezi nulovým a rekordním úlovkem. V naší krátké instruktáži ohledně funkce sonarů se naučíte základy práce s vyhledávačem ryb a dozvíte se praktické tipy, které vám usnadní čtení informací z vyhledávače ryb.

Slovo SONAR pochází z anglického výrazu SOund NAvigation Ranging (zvuková navigace a zaměřování). Sonarové zařízení vysílá pulzy zvukových vln procházející vodou směrem dolů. Když tyto pulzy narazí na objekty, jako jsou ryby, rostliny nebo dno, odrazí se zpět směrem k povrchu. Sonarové zařízení změří, jak dlouho trvá, než zvuková vlna dojde dolů, narazí na objekt a odrazí se zpět. Jedná se o stejný echolokační systém, jaký využívají netopýři a delfíni. Tyto informace zařízení umožňují vyhodnotit, v jaké hloubce se nachází objekt, od kterého se zvuková vlna odrazila. Měří také sílu zpětného pulzu – čím je objekt tvrdší, tím je zpětný pulz silnější.

Po přijetí zpětného pulzu je vyslán další pulz. Vzhledem k tomu, že zvukové vlny ve vodě cestují rychlostí přibližně jedné míle za sekundu, mohou sonary každou sekundu vyslat několik pulzů. Sonary Deeper PRODeeper PRO+ 2Deeper CHIRP+ 2 vysílají 15 pulsů za sekundu. Zpětné zvukové pulzy jsou převáděny v elektrické signály a následně zobrazovány tak, aby rybář viděl hloubku i tvrdost dna a všechny objekty nacházející se mezi ním a dnem.

Čtyři body k zapamatování

 • Pulzy sonaru mají kuželovitý, nikoli válcovitý tvar.

 • Posouvající se obrazovka neznamená pohyb sonaru (ani velké množství ryb).

 • Silnější linie a druhé návraty paprsku sonaru.

 • Jestliže zpozorujete obloučky, naleznete ryby.

1 z 4

1. Pulzy sonaru mají kuželovitý, nikoli válcovitý tvar

Když čteme informace z vyhledávače ryb, zpravidla si představujeme, že údaje, které vidíme na obrazovce, platí pro prostor přímo pod sonarem. Proto když na obrazovce uvidíme rybu, myslíme si, že se musí nacházet přesně pod sonarem. Pravda je ale taková, že zobrazené informace přicházejí z širší oblasti pod sonarem. Je důležité si uvědomit, že čím hlouběji skenujete, z tím širší oblasti sonar přijímá údaje. Je tomu tak proto, že pulzy sonaru mají kuželovitý tvar.

Funguje to následovně.

Sonary vysílají pulz zvuku za účelem lokalizování objektů. Zvuk prochází vodou nikoli ve válcovitém tvaru, ale vlny se postupně rozšiřují, a tak vzniká kuželovitý tvar.

Většina sonarů dokáže řídit rozsah kuželu zvukové vlny změnou frekvence skenovacího paprsku. To je důležité, protože v různých situacích mohou být více nebo méně efektivní jiné skenovací paprsky.

Skenování širokým paprskem (obvykle v úhlu 40° až 60°) je vhodný pro rychlé skenování velkých oblastí a získávání úhrnných informací o hloubce a struktuře dna, kdežto přesnost a detail budou nižší. Skenování širokým paprskem je ideální v mělčích vodách, protože kužel pokryje větší oblast, čím hlouběji sonar skenuje. To znamená, že pokud skenujete do hloubky 13,7 m, vidíte objekty v oblasti o poloměru 14,3 m.

Skenování úzkým paprskem (obvykle v úhlu 10° až 20°) vám přináší přesnější údaje, ale pokrývá menší oblast. Je vhodnější k vyhledávání přesné polohy ryb. Skenování úzkým paprskem je také vhodnější v hlubších vodách, protože se kužel nerozšíří příliš.

Rušivé odrazy a mrtvé zóny

Další faktor, který je nutno vzít v potaz a souvisí s šířkou kuželu, je skutečnost, že v některých případech nebudete moci detekovat objekty nacházející se přímo pod vodní hladinou.

Příčinou je známý jev označovaný jako rušivé odrazy, které jsou společné všem sonarům. K rušivému odrazu dochází, protože voda blízko hladiny odráží některé vlny sonaru a protože tyto odrazy jsou příliš rychlé na to, aby je sonar dokázal správně zpracovat. Tyto odrazy mají řadu příčin, přičemž mezi nejběžnější patří vlny na hladině, bubliny, proudy a řasy. Výsledkem je velké množství „šumu sonaru“ blízko hladiny. Tím se vytvoří „mrtvá zóna“, ve které nelze zjišťovat ryby.

Míru odrazu (šumu) a velikost mrtvé zóny je možné omezit při použití vyšší frekvence sonaru. Takže pokud máte sonar Deeper PRO a zaznamenáváte hodně rušivých odrazů, přepněte na skenování pomocí vyšší frekvence (úzký paprsek při 290 kHz, 15°). Pokud máte sonar Deeper START, jeho frekvence 120 kHz značí, že rušivé odrazy mohou proniknout až 1 metr pod vodní hladinu.

Modely Deeper PRO+ 2 a CHIRP+ 2 se vyznačují minimálním šumem u hladiny a poskytují přesné údaje až do vzdálenosti 15 cm od vodní hladiny.

Na obrázku níže jsou znázorněné 2 různé situace, za kterých může rušivý odraz ovlivnit data sonaru (v těchto příkladech rušivý odraz proniká přibližně až 1 metr pod hladinou): 

 1. Ryba je pod zónou rušivého odrazu. V této situaci je odraz sonaru od ryby dostatečně silný na to, aby ji vyhledávač ryb mohl zjistit (aplikace Fish Deeper v případě vyhledávačů ryb Deeper používá algoritmus, který umožňuje objekt vyhodnotit jako rybu). Proto aplikace rybu zobrazí.
 2.  Ryba je v zóně rušivého odrazu. Odraz sonaru od této ryby je smíšený s rušivým odrazem, takže je příliš slabý na to, aby vyhledávač ryb mohl rybu detekovat. Následkem toho se ryba v aplikaci nezobrazí.

Proč je to důležité pro …

 • Vyhledávání ryb

  Při vyhledávání ryb nepředpokládejte, že je každá ryba, kterou zpozorujete, přímo pod sonarem. Je třeba si uvědomit, že se nachází někde v rámci kužele pod sonarem. A pamatujte si, že čím hlouběji se nachází, o to větší oblast se může jednat. Pokud se ryba nachází na mělčině, pak víte, že bude více či méně přímo pod sonarem, zejména pokud používáte úzký paprsek. Jestliže je ryba hluboko, může se nacházet v mnohem širší oblasti a mnohem dále od sonaru.

  Tip pro sonar Deeper: Při lovu ryb použijte nejprve široký paprsek k nalezení oblasti s rybami a poté přepněte na úzký paprsek a několikrát danou oblast proskenujte, abyste nalezli jejich přesnou polohu.

 • Vyhledávání struktury a profilu dna

  Další koncepcí, kterou byste měli při vyhledávání profilu dna znát, je takzvaná mrtvá zóna. Sonar využije první část dna, kterou detekuje, jako základ pro vyznačení dna na vaší obrazovce. Pokud ale kužel detekuje prohlubeň, může se zde nacházet hlubší úsek, který ale není ve skenování zahrnut – tato oblast se stává mrtvou zónou (viz schéma).

  Tip pro sonar Deeper: Použitím úzkého paprsku minimalizujete pravděpodobnost výskytu mrtvé zóny na displeji. Pokud naleznete prohlubeň nebo výstupek, několikrát ji/jej proskenujte úzkým paprskem.

1 z 3

2. Posouvající se obrazovka neznamená pohyb sonaru (ani velké množství ryb)

Fish Deeper App a na displejích mnoha dalších sonarů jsou údaje zobrazovány tak, že jsou posunovány zprava doleva. V pravé části displeje naleznete nejnovější výsledky, nejstarší výsledky se zobrazují vlevo. Je třeba si pamatovat na to, že seobrazovka bude posunovat, i když se sonar nepohybuje, protože jednotka neustále odesílá a přijímá zvukové pulzy. Znalost funkce tohoto posunujícího se displeje je velice důležitá k tomu, abyste dokázali vyvodit závěry z údajů přijatých ze sonaru.

Proč je to důležité pro …

 • Vyhledávání ryb

  Jednou z nejčastějších chyb při analyzování údajů ze sonaru je záměna jedné ryby za mnoho ryb. Dochází k tomu následovně. Nahodíte a uvidíte, že se ve vodě nachází nehýbající se ryba. Pokud nebudete pohybovat sonarem a ryba zůstane nehybná, uvidíte na obrazovce nepřetržitou řadu ikon ryby. Přirozenou reakcí je nadšení a předpoklad, že se ve vodě nachází 4 nebo 5 obrovských kusů. Ve skutečnosti je tam jen jedna ryba, ale kvůli posouvajícímu se displeji to působí, jako by jich bylo více.

  Tip pro sonar Deeper: Pokud je pro vás posouvající se displej matoucí, zkuste přidat svislý ukazatel (Settings (Nastavení) – Sonar – Vertical Flasher (Svislý ukazatel): On (Zapnuto)). Je stejný jako displej Ice Fishing (Lov na dírkách) a zobrazuje se na pravé straně obrazovky. Displej zobrazuje živý obraz, který se neposouvá – ukazuje, co se děje přímo pod sonarem.

 • Vyhledávání struktury a profilu dna

  Představte si, že jste nahodili sonar a teď jej navíjením přitahujete k sobě, abyste získali obraz podvodní struktury. Na několik sekund navíjení přerušíte a poté opět zahájíte. Následně se podíváte na sken a uvidíte plynulou šikmou křivku, ale s jedním vodorovným úsekem uprostřed. Znamená to, že je část dna rovná?

  Odpověď zní ne. Horizontální osa na displeji totiž zobrazuje čas, nikoli vzdálenost. Rovná část, kterou vidíte, znázorňuje dobu, po kterou jste přerušili navíjení. Sonar pokračoval ve skenování a posunování, a proto to vypadá, že je dno rovné, ačkoli tomu tak není.

  Tip pro sonar Deeper: Chcete-li tomuto jevu zabránit, udržujte při navíjení sonaru rovnoměrnou rychlost. Místo toho můžete také použít funkce mapování dna z lodi nebo břehu. Využívají GPS k doplnění mapy o údaje o hloubce, a proto v případě proměnlivé rychlosti navíjení nevzniká žádný problém.

1 z 3

3. Silnější linie a druhé návraty paprsku sonaru znamenají tvrdší dno

Sonar vám dokáže sdělit nejen to, jak vypadá struktura dna, ale i to, jak je toto dno tvrdé. Zde zjistíte jak.

Sonary měří čas, který trvá, než se vrátí zvukový pulz, i sílu zpětného signálu. To mu umožňuje zjistit, jak tvrdé nebo měkké jsou objekty pod vodou. Měkké objekty s nižší hustotou vracejí signál slabší, kdežto tvrdé objekty s vysokou hustotou vracejí signál silnější.

Displej sonaru zobrazí, jak je určitý objekt tvrdý, pomocí barvy a jasu: čím je barva intenzivnější, tím je signál silnější a objekt tvrdší. To je důležité zejména při skenování dna.

Můžete si povšimnout, že je zobrazení dna v některých místech širší a intenzivnější (tvrdé dno) a v jiných užší a slabší (měkké dno). Rovněž si můžete povšimnout druhého návratu paprsku sonaru ode dna. V tomto případě je dno tak tvrdé, že se paprsek sonaru odrazil k povrchu, odrazil zpět dolů, odrazil ode dna a byl znovu zaznamenán sonarem

 • Příklad měkkého dna

 • Příklad „tvrdého dna“

1 z 3

Proč je to důležité pro …

 • Hledání ryb

  Součástí poznávání práce s nezpracovanými daty je schopnost analyzovat konzistenci dna. Její zvládnutí může chvíli trvat, avšak z dlouhodobého hlediska vám ušetří spoustu času, protože budete schopni přesně určit, co se ukrývá pod hladinou.

  Tip pro sonar Deeper: Chcete-li se zlepšovat, je třeba věci nejen vědět („vím, kde jsou ryby“), ale také je chápat („chápu, proč tam ryby jsou“). Začněte zkoumat vztahy mezi tvrdostí dna, kterou vidíte na sonaru, a místy obvyklého výskytu ryb. Můžete si například povšimnout, že za určitých podmínek a během určitých období se druhy, na které se zaměřujete, vždy nacházejí v místech s měkkým dnem. Toto je cenný poznatek, který výrazně zvýší počet úlovků.

 • Vyhledávání struktury a profilu dna

  Údaje o tvrdosti dna jsou velmi přínosné pro celkový obraz, který sestavujete. Schopnost rozpoznat rozdíl mezi křovinami a kameny, bahnitým dnem a tvrdým dnem může mít zásadní význam při nalezení toho správného místa k lovu vašeho plánovaného druhu.

  Tip pro sonar Deeper:Jakmile naleznete zajímavé místo, použijte úzký paprsek sonaru k získání co nejpodrobnějších a nejpřesnějších údajů o tvrdosti dna. Chcete-li zobrazit údaje o tvrdosti dna, nezapomeňte v aplikaci Fish Deeper používat podrobné, nikoli základní zobrazení (k výběru použijte nabídku na levé straně).

1 z 3

4. Jestliže zpozorujete obloučky, naleznete ryby

Použití ikon ryby představuje skvělý způsob, jak s vyhledávačem ryb začít pracovat, ale pokud budete používat nezpracovaná data, budete schopni přesněji identifikovat ryby i jejich velikost. Až budete připraveni, vypněte ikony ryby a začněte hledat obloučky.

Sbalitelný obsah

Proč obloučky?

Ve většině případů se ryba na displeji zobrazí jako oblouček. Důvod je velice jednoduchý. Jestliže ryba plave skrz kužel sonaru, impulzy se vrátí z okraje kužele, jeho středu a poté druhého okraje. Impulzy z obou okrajů cestují o trošku déle než impulz ze středu. Proto se na displeji zobrazí oblouček neboli tvar nehtu.

Zpozorování ryb

Několik důležitých informací k zapamatování o obloučcích znázorňujících ryby:

 • Obloučky se zobrazí, pouze pokud se ryby pohybují (nebo pokud se pohybuje sonar nad nimi).
 • Jestliže jsou sonar a ryby nehybné, uvidíte úsečku, nikoli oblouček.
 • Úplný oblouček se zobrazí, pouze pokud ryba proplave celým kuželem sonaru.
 • Jestliže ryba proplave jen částí kužele, zobrazí se jako poloviční oblouček nebo široká čárka – ty vyhledávejte.

Uvažujte ve vertikální rovině, nikoli horizontální.

Velké obloučky znamenají velké ryby, že? Kdepak. Velké obloučky znamenají, že se ryba nacházela v kuželu sonaru dlouhou dobu.

A nezapomínejte, že je v tomto případě důležitá hloubka – ryby ve větší hloubce vytvoří delší obloučky nebo křivky, protože je kužel sonaru širší a ony v něm setrvávají delší dobu. Obrovská ryba u hladiny může být znázorněna pouze krátkým obloučkem nebo křivkou.

Jak tedy vyvodíte velikost ryby?

Odpověď zní šířka. Pokud je oblouček nebo křivka široká, označuje velkou rybu. Proto uvažujte ve vertikální rovině, nikoli horizontální.

Tuto skutečnost dokonale ilustruje první obrázek. Tyto velké ryby nevytvořily úplný oblouček, ale křivky jsou široké vertikálně, a tak víme, že jsou ryby velké.

To stejné platí i v případě ryb-návnad. Neřešte, jak jsou křivky dlouhé, ale dívejte se na šířku a na hustotu shluků značek.

Proč je to důležité pro …

 • Vyhledávání ryb

  Jestliže se naučíte pracovat s nezpracovanými daty, vaše vyhledávání ryb bude maximálně přesné. Jejich dokonalé osvojení sice může nějakou dobu trvat, z dlouhodobého hlediska ale ušetříte spoustu času, protože budete přesně vědět, co se nachází pod hladinou.

  Tip pro sonar Deeper: Vypněte ikony ryby v aplikaci Fish Deeper (nabídka na levé straně – ikony ryb) a následně nezapomeňte uvažovat ve vertikální rovině, nikoli horizontální. Hledejte široké obloučky nebo poloviční obloučky a neřešte, jak jsou dlouhé. Také si pamatujte, že na délku má vliv hloubka. Ryby, které se nacházejí hlouběji, vytvoří delší obloučky. Opět se soustřeďte na šířku křivek, nikoli délku obloučků.

 • Vyhledávání struktury a profilu dna

  Když zjišťujete strukturu, můžete sledovat výskyt obloučků a hejn ryb-návnad. To vám pomůže lépe pochopit, jaké prvky znázorňují jaký druh ryb.

1 z 3